Klacht

Een klacht?

Niet tevreden over de werking van een van onze scholen? Bedenkingen bij een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van een school? Heb je vragen bij de dienstverlening of de werking van de administratieve diensten van het GO!? Dan kun je dit aankaarten en hierover eventueel een klacht indienen.

 

Waar kun je met een klacht terecht?

Over een GO! school of instelling

De eerste stap is om jouw klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling te bezorgen en samen te zoeken naar een oplossing.

Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord - of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep. Via de schoolzoeker kun je terugvinden tot welke scholengroep de school behoort.

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen directeur dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst,  Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel 1700 (Gratis elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur) of www.vlaamseombudsdienst.be.

 

 

Over de administratieve diensten van het GO!

Heb je vragen bij de dienstverlening of de werking van de administratieve diensten van het GO! dan kun je een klacht indienen bij de afgevaardigd bestuurder de heer Koen Pelleriaux, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

Niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing? Dan kun je vervolgens eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel. 1700 (Gratis elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur) of www.vlaamseombudsdienst.be

De afgevaardigd bestuurder is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve diensten van het GO!.

Voor klachten in verband met een GO! school, instelling of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of algemeen directeur.

Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures dan kun je dit aankaarten via klachten@g-o.be.

Hoe een klacht indienen?

Over een GO! school of instelling

In het schoolreglement wordt de te volgen klachtenprocedure beschreven. Ook via de website van de betrokken school of scholengroep kun je de contactgegevens terugvinden van de directeur of de algemeen directeur in kwestie. Je kunt telefonisch een klacht indienen of via brief, e-mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Volgende gegevens mogen niet ontbreken bij de klachtmelding:

 • jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres);
 • een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer;
 • de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep.

Over de administratieve diensten van het GO!

Klachten over de werking of de dienstverlening van de administratieve diensten van het GO! kun je rechtstreeks versturen naar de afgevaardigd bestuurder de heer Koen Pelleriaux, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel. Vermeld duidelijk jouw contactgegevens en geeft kort het feitenrelaas weer of de concrete reden waarom je een klacht indient.

 

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.

Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.

De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken directeur of algemeen directeur heeft bereikt (of in het geval van een klacht over de administratieve diensten de afgevaardigd bestuurder). Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt uitgesteld of ingetrokken.

 

Welke klachten worden niet behandeld?

Volgende klachten dienen niet behandeld te worden:

 • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
 • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdictioneel beroep is ingediend (o.a. Raad van State);
 • een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten);
 • een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
 • een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
 • een kennelijk ongegronde klacht;
 • een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
 • een anonieme klacht;
 • een klacht over het algemeen beleid en regelgeving van de Vlaamse overheid.

Dien je toch dergelijke klacht in dan is de kans zeer groot dat deze zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal worden verklaard.

Afzonderlijke en specifieke klachtenprocedures

Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie of commissie. Je dient er een afzonderlijke klachtenprocedure te volgen.

Voor beroepschriften tegen een attestering, het niet toekennen van een getuigschrift of een definitieve uitsluiting is een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien. Deze procedures kun je terugvinden in het schoolreglement en dien je nauwgezet op te volgen en te doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures kunnen wel worden ingediend bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep (vb te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (o.a. kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer informatie kun je vinden via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.

Bij een niet gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten.
Meer informatie hierover kun je vinden op www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs dan kun je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie. Deze commissie bemiddelt tussen de betrokken partijen wanneer er onenigheid is over noodzaak van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, of de inhoud daarvan. Meer informatie vind je op www.agodi.be/vlaamse-bemiddelingscommissie.

Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
Meer informatie vind je terug op www.unia.be.