Lessenrooster Rh

Ons aanbod

In het GO! is elke leerling of cursist een ‘vip’, een ‘veelzijdige interessante persoonlijkheid’. Ons pedagogisch project heeft tot doel kinderen, jongeren en volwassenen gelijke kansen te bieden op een optimale ontwikkeling. Kwaliteit in ons onderwijsaanbod staat daarbij voorop. Talent, ambitie en interesse van de individuele leerling of cursist maken het verschil in onze GO!-scholen. De scholenzoeker toont jou elke GO! -(onderwijs)instelling in jouw buurt.

Van baby ... naar jongere ...

Kinderopvang van baby's en peuters

In onze kinderdagverblijven zetten baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar hun eerste voorbereidende stapjes naar het kleuterklasje. Om elk kind gelijke onderwijskansen te geven in de geest van ons pedagogisch project, stimuleren wij de kinderdagverblijven om samen te werken met een kleuterschool van het GO!. Voor de peuter verloopt de overgang van opvang naar kleuterklasje daardoor een heel stuk vlotter.

Basisonderwijs

Een GO! basisschool omvat zowel een kleuter- als een lagere school. Elk kind dat 2,5 jaar is geworden, is welkom in onze basisscholen. In de kleuterschool raakt het op een speelse wijze vertrouwd met het schoolleven in al zijn facetten en leert het gaandeweg heel wat bij. Van in de kleuterklas en verder in de lagere school besteden wij aandacht aan de totale persoonlijkheid van alle kinderen. Onze schoolteams stimuleren hun ontwikkeling op lichamelijk, cognitief, sociaalemotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak. Hun welbevinden en betrokkenheid worden bevorderd. Bij dat alles wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen, hun ontwikkelingsniveau, hun ritme, hun interesses, hun behoeften en hun eigenheid. Onze basisscholen maken daarvoor gebruik van verschillende werkvormen en moderne media.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs werken we verder op wat de leerlingen in het basisonderwijs verworven hebben. In het voltijds gewoon secundair onderwijs ligt in de eerste graad de nadruk op de studieoriëntering, in de tweede en de derde graad kan een jongere een studierichting kiezen op basis van een studiedomein en een finaliteit. Er zijn acht studiedomeinen: Taal en Cultuur, Kunst en Creatie, Economie en Organisatie, STEM, Land- en Tuinbouw, Maatschappij en Welzijn, Voeding en Horeca en ten slotte Sport. De studierichtingen binnen deze studiedomeinen worden ingedeeld in finaliteiten (doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit of arbeidsmarktfinaliteit) die weergeven wat de leerling na het secundair onderwijs kan kiezen: verder studeren of in het bedrijfsleven stappen.

Onze schoolteams begeleiden de leerlingen in hun leerprocessen, hun persoonlijkheidsontwikkeling en ook bij het maken van de juiste (studie)keuzes. Kortom, het secundair onderwijs van het GO! leidt naar maturiteit en volwassenheid en bereidt voor op het leven na 18 jaar.

Na het beëindigen van de voltijdse leerplicht (15 of 16 jaar) kunnen jongeren met een uitgesproken interesse voor arbeidsmarktgerichte opleidingen (inclusief dubbele finaliteit) kiezen voor een leertraject op maat volgens hun noden: duaal of niet-duaal. Bij duaal leren combineren de jongeren leren op de schoolbanken en leren op de werkvloer. Ze verwerven er dus de nodige attitudes en vaardigheden op de leerwerkplek én op de school.

Ook deeltijds beroepssecundair onderwijs is momenteel nog mogelijk, waarbij 15 lesuren per week in een centrum voor deeltijds onderwijs aangevuld worden met een arbeidsdeelname die aansluit bij de gevolgde opleiding. Het stelsel van leren en werken is weliswaar uitdovend en zal volledig vervangen worden door het stelsel van duaal leren. Het GO! houdt de vinger aan de pols omtrent alle evoluties op dit vlak.

Verder onderhoudt het GO! ook goede contacten met de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. Nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven wordt voortdurend
gestimuleerd.

Methodeonderwijs

Het GO! biedt momenteel drie vormen van methodeonderwijs aan: daltononderwijs,
freinetonderwijs en de leefscholen. In de GO! methodescholen werken we vanuit het pedagogisch gedachtegoed van Helen Parkhurst (daltononderwijs), Célestin Freinet (freinetonderwijs) of Carl Medaer (leefschool).

GO! methodescholen hebben met elkaar gemeen dat de klasgroep centraal staat. De school is een plek om samen te leren, maar ook een plek om te leren samenleven.
Methodescholen vormen hechte lerende gemeenschappen waar iedereen een actieve rol krijgt, ook ouders en externen. Lerarenteams op methodescholen bouwen, geïnspireerd door Parkhurst, Freinet of Medaer, aan een uitdagende leeromgeving waar kennis en vaardigheden aangeleerd en in de praktijk geoefend worden. In het aanbod is een prominente plaats voor het ontwikkelen van zelfsturing, actief en onderzoekend leren, coöperatief werk, creativiteit en engagement.

De visie op gepersonaliseerd samen leren die door de methodescholen uitgedragen wordt legt sterk de nadruk op de relatie van het leerproces met het 'echte' leven, met reële eerder dan theoretische situaties en stelt leerlingen perfect in staat om de overgang naar het vervolgonderwijs op een vlotte wijze te maken.

Buitengewoon onderwijs

Een kind met specifieke of bijzondere onderwijsbehoeften waaraan een school voor gewoon onderwijs niet kan voldoen na redelijke aanpassingen, krijgt intensieve
individuele begeleiding in het buitengewoon onderwijs. De diverse aspecten van de begeleiding worden vastgelegd in een handelingsplan.

Een kind wordt in het buitengewoon onderwijs ingeschreven op basis van een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs met een attest dat wordt opgemaakt door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een andere erkende dienst of een geneesheer-specialist. In het attest wordt verwezen naar het onderwijstype en het niveau dat bij het kind vastgesteld werd.

Inclusief onderwijs

Sinds 1 september 2015 is het M-decreet van kracht. De M staat voor ‘maatregelen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte’. Via dit decreet moeten meer leerlingen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs krijgen. Ze krijgen het recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen.

Het M-decreet, en zijn opvolger ‘het Leersteundecreet’, zet in op goed onderwijs voor alle leerlingen en heeft dezelfde basisprincipes en doelstellingen als het pedagogisch project van het GO!. Voor het GO! is dit decreet dan ook een positieve stap naar écht inclusief onderwijs dat tot een inclusieve samenleving moet leiden. Onze scholen worden intensief ondersteund om aan dit decreet uitvoering te kunnen geven.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

partner in optimale ontwikkeling, gezondheid en welbevinden

De centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen leerlingen, ouders en schoolteams bij hun streven naar groei en optimale ontwikkeling en naar meer welbevinden op school.

De centra werken gratis en onafhankelijk van de scholen. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Hun werking is gericht op vier domeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan- en leerplichtbegeleiding
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren

Ze bieden informatie, advies en begeleiding aan leerlingen, ouders en schoolteams. Het CLB werkt schoolnabij. Het CLB maakt met de school afspraken over de organisatie van de leerlingenbegeleiding.

De centra voor leerlingenbegeleiding van het GO! maken deel uit van de scholengroepen. Ze zijn erkend door de overheid en spelen een belangrijke rol in de contacten tussen leerlingen, ouders, school en andere organisaties voor welzijn en gezondheid.

Internaten

Ouders houden hun kind voor en na school het liefst thuis, in de eigen vertrouwde kring. Maar soms lukt dat niet, om redenen die bijvoorbeeld te maken hebben metv hun beroep of hun maatschappelijke situatie (zelfstandigen, binnenschippers, foorreizigers, eenoudergezinnen). Voor deze situaties en nog andere bieden onze internaten een oplossing.

Een huiselijke sfeer, duidelijke leefregels in de geest van het PPGO!, ontspanning op maat en een goed georganiseerde studiebegeleiding bevorderen de schoolprestaties en de sociale vaardigheden van de internen.

Leerlingen van het gewoon onderwijs verblijven in een internaat dat meestal verbonden is aan een school van het gewoon basis- of secundair onderwijs, waar de meesten meteen ook les krijgen. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs kunnen terecht in een internaat van het buitengewoon onderwijs, dat aangepast is aan hun specifieke leer- en zorgbehoeften. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs die op schoolvrije dagen niet naar huis kunnen, verblijven in een van onze internaten met permanente openstelling.

... tot volwassene

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs biedt voor kinderen, jongeren én volwassenen een waaier aan opleidingen. Het valt buiten de leerplicht en is bedoeld voor al wie geheel vrijwillig, uit interesse of passie, en op eigen tempo zijn artistieke talenten verder wil ontwikkelen. Met wat je hier geleerd en bereikt hebt kan je ofwel meteen professioneel aan de slag, ofwel verder naar het hoger onderwijs gaan, ofwel gewoon je kunst als hobby blijven uitoefenen.

Er zijn vier domeinen: Muziek, Dans, Woordkunst-drama en Beeldende en audiovisuele kunsten. Alle aspecten van de persoonlijkheidsvorming worden hier aangesproken. Er is dan ook een sterke band tussen leerling en leerkracht. Elke leerling wordt uitgedaagd om het beste van zijn creatieve zelf te geven en telkens nieuwe dingen te ontdekken.

Volwassenenonderwijs

Vanaf de leeftijd van 16 jaar (algemene vorming vanaf 18 jaar) kan je in een Centrum voor Volwassenenonderwijs opleidingen volgen op het niveau van het secundair onderwijs.

Onze cursisten krijgen een opleiding op maat en dat spreekt aan. We houden immers rekening met hun eerder verworven competenties en kwalificaties en organiseren opleidingen zowel in contactonderwijs, afstandsonderwijs als een mix van de twee, al dan niet in combinatie met stage of werkplekleren. Het is in het volwassenenonderwijs ook mogelijk om twee verschillende opleidingen gelijktijdig geïntegreerd te volgen.