3 kinderen - klas - staan - buitengewoon onderwijs - creatief - verticaal - JD.jpg

Ons aanbod

In het GO! is elke leerling of cursist een ‘vip’, een ‘veelzijdige interessante persoonlijkheid’. Ons pedagogisch project heeft tot doel kinderen, jongeren en volwassenen gelijke kansen te bieden op een optimale ontwikkeling. Kwaliteit in ons onderwijsaanbod staat daarbij voorop. Talent, ambitie en interesse van de individuele leerling of cursist maken het verschil in onze GO! scholen. De scholenzoeker toont jou elke GO! (onderwijs)instelling in jouw buurt.

Van baby ... naar jongere ...

Kinderopvang van baby's en peuters

In onze kinderdagverblijven zetten baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar hun eerste voorbereidende stapjes naar het kleuterklasje. Om elk kind gelijke onderwijskansen te geven in de geest van ons pedagogisch project, stimuleren wij de kinderdagverblijven om samen te werken met een kleuterschool van het GO!. Voor de peuter verloopt de overgang van opvang naar kleuterklasje daardoor een heel stuk vlotter.

Basisonderwijs

Een GO! basisschool omvat zowel een kleuter- als een lagere school. Elk kind dat 2,5 jaar is geworden, is welkom in onze basisscholen. In de kleuterschool raakt het op een speelse wijze vertrouwd met het schoolleven in al zijn facetten en leert het gaandeweg heel wat bij. Van in de kleuterklas en verder in de lagere school besteden wij aandacht aan de totale persoonlijkheid van alle kinderen. Onze schoolteams stimuleren hun ontwikkeling op lichamelijk, cognitief, sociaalemotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak. Hun welbevinden en betrokkenheid worden bevorderd. Bij dat alles wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen, hun ontwikkelingsniveau, hun ritme, hun interesses, hun behoeften en hun eigenheid. Onze basisscholen maken daarvoor gebruik van verschillende werkvormen en moderne media.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs werkt men in het GO! verder op wat de leerling in het basisonderwijs verworven heeft. In het voltijds gewoon secundair onderwijs kan een jongere algemeen vormend, technisch, kunst- of beroepsonderwijs volgen. Onze schoolteams begeleiden de leerlingen in hun leerproces en hun persoonlijkheidsontwikkeling en ook bij het maken van de juiste (studie)keuzes. Want hier moeten ze ooit kiezen: verder studeren of in het bedrijfsleven stappen.

Kortom, het secundair onderwijs van het GO! leidt naar maturiteit en volwassenheid en bereidt voor op het leven na 18 jaar. Vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar kunnen jongeren kiezen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Het GO! houdt de vinger aan de pols van de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. Nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven wordt voortdurend gestimuleerd.

Methodeonderwijs

Methodescholen onderscheiden zich van ‘traditionele’ scholen door de wijze waarop ze de waarden uit het PPGO! en hun eigen uitgangspunten in praktijk brengen. Ze laten zich daarbij vooral inspireren door de leefwereld en belangstelling van de leerlingen. De leerstof is sterk op de realiteit gericht en wordt hoofdzakelijk via projecten aangeboden.
Het GO! biedt momenteel vier vormen van methodeonderwijs aan: leefscholen, freinetscholen, jenaplanscholen en daltonscholen.

Buitengewoon onderwijs

Een kind met specifieke of bijzondere onderwijsbehoeften waaraan een school voor gewoon onderwijs niet kan voldoen, krijgt intensieve individuele begeleiding in het buitengewoon onderwijs. De diverse aspecten van de begeleiding worden vastgelegd in een handelingsplan. Een kind wordt in het buitengewoon onderwijs ingeschreven op basis van een attest dat wordt opgemaakt door een centrum voor leerlingenbegeleiding, een andere erkende dienst of een geneesheer-specialist. In het attest wordt verwezen naar het onderwijstype en het niveau dat bij het kind vastgesteld werd.

Inclusief onderwijs

Sinds 1 september 2015 is het M-decreet van kracht. Via dit decreet moeten meer leerlingen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs krijgen. Ze krijgen het recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen. Het M-decreet zet in op goed onderwijs voor alle leerlingen en heeft dezelfde basisprincipes en doelstellingen als het pedagogisch project van het GO!. Voor het GO! is dit decreet dan ook een positieve stap naar écht inclusief onderwijs dat tot een inclusieve samenleving moet leiden. Onze scholen worden intensief ondersteund om aan dit decreet uitvoering te kunnen geven.

... tot volwassene

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs biedt een waaier aan opleidingen. Het valt buiten de leerplicht en is bedoeld voor al wie geheel vrijwillig, uit interesse of passie, en op eigen tempo zijn artistieke talenten verder wil ontwikkelen. Er zijn vier gelijkwaardige studierichtingen: Muziek, Dans, Woord, en Beeldende kunst. Alle aspecten van de persoonlijkheidsvorming worden hier aangesproken. Er is dan ook een sterke band tussen leerling en leerkracht. Elke leerling wordt uitgedaagd om het beste van zijn creatieve zelf te geven en telkens nieuwe dingen te ontdekken.

Volwassenenonderwijs

Vanaf de leeftijd van 16 jaar (algemene vorming vanaf 18 jaar) kan men in een centrum voor volwassenenonderwijs opleidingen volgen op het niveau van het secundair onderwijs en op het niveau van het hoger beroepsonderwijs. Men kan er ook terecht in de specifieke lerarenopleiding. Onze cursisten krijgen een opleiding op maat en dat spreekt aan. We houden immers rekening met hun eerder verworven competenties en kwalificaties.

Centra voor leerlingenbegeleiding

Onze centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecteurs bij hun streven naar groei, optimale ontwikkeling en welbevinden op school. Hun werking is gericht op vier domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan- en leerplichtbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren. Ze bieden informatie, advies en begeleiding aan leerlingen, ouders, leerkrachten of directeurs, zo schoolnabij als mogelijk.

Internaten

Ouders houden hun kind voor en na school het liefst thuis. Maar soms lukt dat niet, om redenen die bijvoorbeeld te maken hebben met hun beroep of hun maatschappelijke situatie (zelfstandigen, binnenschippers, foorreizigers, eenoudergezinnen). Onze internaten bieden een oplossing. Een huiselijke sfeer, duidelijke leefregels in de geest van het PPGO!, ontspanning op maat en een goed georganiseerde studiebegeleiding bevorderen de schoolprestaties en de sociale vaardigheden van de internen. Leerlingen van het gewoon onderwijs verblijven in een internaat dat meestal verbonden is aan een school van het gewoon basis- of secundair onderwijs, waar de meesten meteen ook les krijgen. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs kunnen terecht in een internaat van het buitengewoon onderwijs, dat aangepast is aan hun specifieke leer- en zorgbehoeften. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs die op schoolvrije dagen niet naar huis kunnen, verblijven in een van onze acht internaten met permanente openstelling (voorheen opvangcentra genoemd). Daartoe heeft het GO! een convenant gesloten met het Agentschap Jongerenwelzijn.