2 kleuters - klas - lezen - lachen - basisonderwijs - kleuteronderwijs - horizontaal - JD - sociaal - leerplezier.jpg

Onze organisatiestructuur

Het GO! wordt op drie niveaus bestuurd: de school (lokaal niveau), de scholengroep (mesoniveau) en de Raad GO! (centraal niveau in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap).

De school

De directeur heeft samen met zijn team de dagelijkse leiding over de school en wordt daarin met advies en overleg bijgestaan door de schoolraad. Daarnaast wordt waar het gewenst is ondersteuning geboden door een pedagogische raad, een leerlingenraad en een ouderraad.

Bevoegdheden

De directeur leidt en beheert de school. Samen met het team bepaalt hij de beleidskeuzes op basis van de schoolcontext en de leerlingenkenmerken.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid en kan de directeur en de bestuursorganen van de scholengroep om informatie vragen over beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

De pedagogische raad is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden.

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over kwesties die de leerlingen aanbelangen.

De ouderraad brengt advies uit op verzoek van de schoolraad of op eigen initiatief.

De scholengroep

Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle GO! instellingen in een welbepaalde regio en wordt geleid door een algemeen directeur, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemene vergadering.

Bevoegdheden

De algemeen directeur staat in voor het dagelijkse beleid van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep, na goedkeuring door de raad van bestuur.

Het college van directeurs doet beleidvoorbereidend en beleiduitvoerend werk en is onder meer bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

De raad van bestuur beslist autonoom over de organisatie van het onderwijs (op alle niveaus) in de regio die onder zijn bevoegdheid valt, kan daarnaast onder meer personeelsleden benoemen, tucht- en ordemaatregelen nemen en draagt de juridische aansprakelijkheid voor de bevoegdheden die hem door het BDGO worden toegekend.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening en de begroting goed en bekrachtigt de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.

Daarnaast zijn er ook scholengemeenschappen voor het basis- en het secundair onderwijs actief. Het gaat om vrijwillige samenwerkingsverbanden die vooral adviesbevoegdheid ten aanzien van de scholengroep hebben. Sommige scholengemeenschappen zijn netoverstijgend samengesteld.

Kaartmetscholengroepen Rh2

Het centrale niveau

De bevoegdheden op het centrale niveau worden uitgeoefend door de Raad van het GO!, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De Raad treedt op als centrale inrichtende macht en wordt daarin bijgestaan door administratieve en pedagogische diensten, onder de leiding van een afgevaardigd bestuurder.

Bevoegdheden

De Raad van het GO! waarborgt de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel, staat onder meer in voor het PPGO!, de Neutraliteitsverklaring en de Verklaring van gehechtheid, het strategisch plan, de interne kwaliteitszorg, de leerplannen, de programmatie van unieke studierichtingen en de ondersteuning van de scholengroepen en de scholen van het GO!. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de pedagogische begeleiding, de nascholing en het vormingscentrum voor de centra voor leerlingenbegeleiding en wijst de middelen voor investeringen en grote infrastructuurwerken toe.

De afgevaardigd bestuurder staat namens de Raad GO! in voor het dagelijks beheer en beleid over de centrale administratieve en pedagogische diensten en verricht samen met deze diensten beleidvoorbereidend en beleiduitvoerend werk ten behoeve van de Raad GO! en in de aangelegenheden waarvoor de Raad van het GO! bevoegd is.

De centrale diensten hebben tot missie het GO! te positioneren als hét onderwijs van en voor de Vlaamse Gemeenschap met een belangrijk maatschappelijk effect door invulling te geven aan het pedagogisch project van het GO! (PPGO!), het uit te dragen en te realiseren in het net.

Hun werking is toegespitst op drie kernopdrachten:
• kennis opbouwen, verwerken, beheren, ontwikkelen en delen;
• beleid ontwikkelen, positioneren en uitdragen;
• dienstverlening organiseren, integreren en professionaliseren.

Al deze diensten zijn gevestigd in het Huis van het GO! aan de Willebroekkaai nr. 36 in 1000 Brussel.