1 leerkracht - school - werken - vergaderen - horizontaal.jpg

Privacy

Het GO! besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het GO! niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 14 juli 1998. Het GO! is gevestigd in de Willebroekkaai 36 in 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635. Verder in deze tekst wordt naar het GO! verwezen met de persoonlijk voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.  

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze DPO door je vragen te mailen naar dpo@g-o.be. Het letterwoord DPO staat voor data protection officer (DPO) of functionaris voor gegevensbescherming.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden, maar omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

3. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998. In bepaalde gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op. Een overzicht van alle onderwijsregelgeving vind je terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/ Voor andere verwerkingen zullen wij om je toestemming vragen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie die we hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet verwerken wij, afhankelijk van uw hoedanigheid mogelijk de volgende persoonsgegevens op basis van de volgende redenen:

> Je bent een leerling of een ouder

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om een leerlingenbestand aan te leggen ten behoeve van de organisatie van het onderwijs, het registreren van de studievooruitgang, bijhouden toets- en examenresultaten en deliberaties, het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen, communicatie met leerlingen en ouders en het behandelen van geschillen.
Daarenboven hebben wij je gegevens nodig voor het begeleiden van leerlingen in hun cognitieve fysieke en psychische ontwikkeling en bij hun beroepskeuze.
Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, leerloopbaangegevens, en/of medische gegevens.

> Je bent werknemer

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.
Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bent sollicitant

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bent (medewerker van een) leverancier

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en fiscale gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bent bestuurder

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de administratie van vergoedingen, de toepassing van de onderwijskundige en organieke regelgeving en opvolging en de planning van onze bestuursorganen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bevindt je in een zakenrechtelijke relatie met het GO!

Wij hebben je persoonsgegevens nodig in het kader van zakenrechtelijke, contractuele en notariële wetgeving. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

> Je bent ingeschreven voor een studiedag of ander door ons georganiseerd evenement

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan u deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

> Je bent een bezoeker van onze websites

Lees ons cookiebeleid hieronder.

 
5. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks opvragen in een formulier of in documenten die je bij een formulier moet voegen, bijvoorbeeld bij inschrijving van één van onze instellingen.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. 

6. Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van die dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij je persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

Daarenboven zijn we soms wettelijk of decretaal verplicht om persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ook dit gebeurt enkel op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

7. Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens niet door aan organisaties of instanties in landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

8. Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

9. Wat zijn je rechten?

Je kan de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Je kan daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op dpo@g-o.be. Je kan ook terecht bij die dienst als je vindt dat je gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden, of indien je je wil verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Bij elke vraag om uitoefening van je rechten zullen wij verzoeken om een bewijs van je identiteit zodat je gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@g-o.be. Daarnaast kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, www.vtc.corve.be

10. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het GO! al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via dpo@g-o.be.

Het GO! spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het GO! kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Het GO! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

Het GO! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van het GO! bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Het GO! controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Het GO! kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Het GO! is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.

Het GO! heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen of veranderen.

Cookiebeleid

Met vragen of bemerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het email adres dpo@g-o.be.