woensdag 22 september 2021

GO! lanceert kwaliteitstool voor gelijke onderwijskansen

Nog te vaak bepaalt de sociale achtergrond van leerlingen hun onderwijsuitkomsten. Om het gelijkeonderwijskansenbeleid (GOK-beleid) van scholen te ondersteunen en verder te helpen versterken, lanceert het GO! nu GOK-wijs, een kader met kwaliteitsverwachtingen voor scholen.

GOK Wijs GO Rh


In GOK-wijs bundelt het GO! kwaliteitsverwachtingen, inspiratie en vormingsmogelijkheden. Op die manier krijgen scholen ondersteuning bij het verder uitwerken van hun GOK-beleid en is er tegelijkertijd een instrument voor de bewustwording rond sociale achterstellingsmechanismen. Scholen kunnen ermee aan de slag om hun GOK-praktijken te verdiepen en waar nodig te herdenken en te verbeteren. In oktober start het GO! een lerend netwerk op waarin onderwijsprofessionals hun ervaringen en expertise onderling delen en samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux: “Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen nog steeds te sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Wij vinden dat élk talent moet kunnen excelleren. GOK-wijs en het lerend netwerk Gelijke Onderwijskansen moeten de kloof in onderwijsuitkomsten naar sociaaleconomische en etnische herkomst tot een minimum helpen herleiden.”

Praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd

Bij de ontwikkeling van GOK-wijs waren heel wat partijen betrokken. Via focusgroepen leverden meer dan zeventig onderwijsprofessionals (directies, leerkrachten, GOK-coördinatoren, …) een actieve bijdrage. Ook de stem van de doelgroepen zelf werd gehoord, via het Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en het Minderhedenforum. GOK-wijs is daarnaast maximaal gestoeld op actuele resultaten van (nationaal en internationaal) wetenschappelijk onderzoek. Er is literatuurstudie gedaan en feedback verzameld bij academici met expertise ter zake. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat GOK-wijs een evidence-based en praktijkgericht instrument is geworden.

Griet De Becker, kwaliteitscoördinator GO! scholengroep Brussel: “Vanaf dit schooljaar moeten scholen kunnen aantonen dat ze de SES-middelen – dat zijn extra middelen die scholen krijgen voor leerlingen uit sociaal kwetsbare milieu – ook effectief aanwenden voor hun gelijkeonderwijskansenbeleid. GOK-wijs biedt ons daarbij een heel goed kader om samen met het team ons huidige beleid onder de loep te nemen en te versterken. In de eerste plaats om al onze leerlingen de beste onderwijskansen te bieden.”

Deel van het bredere kwaliteitsbeleid

Aan de basis van GOK-wijs liggen de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (R-OK). Dat is het kader waarin de onderwijsinspectie de kwaliteitsverwachtingen voor schoolteams formuleert. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ontwikkelde daarrond R-OK-wijs: een wijzer die scholen toelaat om de kwaliteitsverwachtingen en bijbehorende kwaliteitsbeelden te ontdekken, te begrijpen en ermee aan de slag te gaan tot op de klasvloer. Scholen hanteren deze tool om hun onderwijskwaliteit op een systematische manier te onderzoeken en te ontwikkelen. Met GOK-wijs leggen we daar nu een laag bovenop en worden gelijke onderwijskansen ook meegenomen in kwaliteitsontwikkeling.

Meer over GOK-wijs vind je op GO! pro - Beleidsthema's - Gelijke onderwijskansen

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Schoolkostenbeheersing

2 kinderen - klas - kleuren - basisonderwijs - lager onderwijs - horizontaal - JD.jpg
  • We willen betaalbaar onderwijs: een maximumfactuur voor het hele secundair onderwijs en gratis maaltijden op school.

  • Naast betaalbaar onderwijs zetten we in op kostenbeheersend beleid van scholen en armoedevaardig onderwijspersoneel.

  • We zijn waakzaam voor de commercialisering van onderwijs (denk maar aan boekenleveranciers, maar evengoed ICT-materialen).

Lees meer over Schoolkostenbeheersing