dinsdag 28 maart 2017

Het GO! geeft leerlingen inspraak tijdens groots leerlingenparlement

Op 31 maart davert het Vlaams Parlement op zijn grondvesten. Meer dan honderd enthousiaste GO! leerlingen uit heel Vlaanderen bezetten die dag het politieke halfrond om hun stem te laten horen over de grote thema’s uit het PPGO!, het pedagogisch project van het GO!.

Leerlingenparticipatie, gelijke onderwijskansen, welbevinden, diversiteit en actief burgerschap: tijdens het leerlingenparlement What’s up PPGO!? zal geen enkel thema onbesproken blijven. Samen met ‘De kracht van je stem’, de educatieve werking van het Vlaams Parlement, zullen meer dan 100 leerlingen uit de 2e en 3e graad secundair onderwijs en OV3 & OV4 uit het buitengewoon onderwijs voorstellen uitwerken om de GO! baseline ‘samen leren samenleven’ op school in de praktijk te brengen.

Moeten leerlingen op hun eigen tempo de studierichting kunnen volgen waarin ze goed zijn en waar hun interesse ligt? Vinden ze het belangrijk om hun leraren (mee) te kunnen evalueren? Hoe kan er ruimte voorzien worden om elkaars religie of levensbeschouwing beter te leren kennen? Kunnen we meer samenwerking en ontmoeting mogelijk maken tussen leerlingen in verschillende studierichtingen en onderwijsniveaus (BSO, KSO, ASO, TSO)? En wat denken de leerlingen van het watervalsysteem?

Op deze en andere vragen zullen de leerlingen in groepjes een antwoord uitwerken. Nadien stemmen zij in het parlementaire halfrond over welke voorstellen ze officieel willen overhandigen aan afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck en de Raad van het GO!, het hoogste beslissingsorgaan van het GO!. Zij zijn die dag ook aanwezig om de voorstellen in ontvangst te nemen en in gesprek te gaan met de leerlingen. Einde april zal het advies van de leerlingen tot slot ook voorgelegd worden aan 1.800 leerkrachten, directeurs en andere onderwijsprofessionals tijdens het tweedaags evenement PPGO! Live.

“We willen onze leerlingen laten opgroeien tot geëngageerde, actieve en bewuste wereldburgers”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Wereldburgers die op een respectvolle manier met elkaar samenleven. Het spreekt dan ook voor zich dat wij als GO! willen weten wat onze leerlingen denken en willen. We willen weten hoe onze baseline ‘samen leren samenleven’ volgens hen op school tot uiting moet komen.”

Journalisten zijn welkom. Volgens de veiligheidsvoorschriften van het Vlaams Parlement moeten zij zich minstens één dag vooraf aanmelden. Dat kan via onze persverantwoordelijke.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Participatie

participatie
  • Via leerlingenparticipatie maakt het GO! van zijn leerlingen mondige, kritische en actieve burgers.

  • Het GO! wil in elk van zijn scholen een participatief klas- en schoolklimaat waar alle leerlingen inspraak hebben en waarbij het hele schoolteam is betrokken.

  • Leerlingen- en schoolraad zijn de formele participatieorganen waar leerlingen aan deelnemen.

  • De participatieorganen zijn een spiegel van de maatschappij; sociale mix moet gewaarborgd zijn.

Lees meer over Participatie