maandag 04 oktober 2021

Scholen bundelen innovatiekrachten in de GO! sandbox

Het GO! start met de GO! sandbox, een veilige testruimte voor innovatie en experimenten. Zo wil het GO! de innovatiecultuur versterken en de samenwerking over scholen(groepen) heen boosten. Het schooljaar 2021-2022 wordt voor de GO! sandbox een pilootjaar waarbij ‘samen leren innoveren’ centraal staat.

Logo Sandbox Finaal
Team GO! Sandbox Piloot 21 22 Rh

Twintig collega’s uit diverse scholen en instellingen zullen tijdens dit pilootjaar in schooloverstijgende teams zoeken naar oplossingen voor uitdagende problemen. De sandbox biedt hen een methode om prototypes te ontwikkelen, te testen en bij te sturen – dat kan een dienst of product zijn, of een bepaalde aanpak. Een meerwaarde voor de leerling of voor de onderwijsprofessional moet telkens de focus zijn. Daarom zullen zij al van bij het ontwerpproces betrokken worden. Oplossingen moeten met beperkte middelen te realiseren zijn zodat men in een volgende fase verder kan opschalen binnen het onderwijsnet. Het sandboxtraject duurt circa negen maanden en wordt dus dit schooljaar nog afgerond.

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO ! staat daar helemaal achter. De GO! sandbox ligt helemaal in lijn met onze toekomstvisie GO! 2030. Niet veranderen om te veranderen, maar om kwaliteit voor iedereen te blijven realiseren. We willen de krachten bundelen, evalueren wat werkt, eventueel bijsturen en vervolgens de goede praktijken laten verspreiden naar andere scholen. Scholen kunnen ontzettend veel van mekaar leren en samen veel bereiken. Dat potentieel kunnen we nog veel sterker benutten.”

Tijdens een eerste samenkomst werd het startschot gegeven. De verschillende probleemstellingen werden afgetast en er werden vier teams gevormd die nu elk met een gedeelde uitdaging aan de slag gaan. De teams zullen werken aan flexibele curriculumorganisatie, expertisedeling over schoolmuren heen en gepersonaliseerd samen leren voor leraren. Ze worden daarbij doorheen het traject begeleid door de centrale diensten van het GO! en krijgen ondersteuning en advies (juridisch, didactisch, …).

Eén van de deelnemers is Annelies Havermans, directeur van GO! secundair onderwijs A-Maze: Met onze school A-Maze trachten we problemen steeds te zien als een opportuniteit om onszelf te verbeteren. Ik kijk ernaar uit om ook via de GO! sandbox te kunnen sparren met collega’s uit andere scholen die met gelijkaardige uitdagingen kampen en de handen in mekaar te slaan. Falen kan niet, we kunnen er altijd uit leren. Ik heb er zin in!”

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

School als concept

School Als Concept Rh Cover
  • Voor het GO! is en blijft de school* een knooppunt waar kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten om te leren van en met elkaar. Tegelijk vormt de school een spil in een breder ecosysteem. Verschillende spelers (uit de arbeidsmarkt, welzijnssector, cultuur en sport…) maken hier deel van uit en bouwen samen aan een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving.

    *Onder ‘school’ verstaan we elke onderwijsinstelling; ook de academies voor DKO, de CVO, de CLB, de internaten…

  • Kenmerkend voor deze leer- en leefomgeving is haar hybride karakter: zij strekt zich uit over de grenzen van de klas en het schooldomein heen, en is niet uitsluitend aan één vaste plaats, noch aan voor iedereen geldende, vaste schooluren gebonden. Leren op een fysieke plek gaat hand in hand met leren langs digitale weg, online en offline.

  • Tot slot is de school ook inclusief: ze grijpt diversiteit aan om dialoog te stimuleren, op maat te werken en ieders talenten maximaal te ontplooien.

Lees meer over School als concept