vrijdag 01 september 2023

Twintig GO! internaten buitengewoon onderwijs worden welzijnsvoorzieningen

Twintig GO! internaten verbonden aan scholen voor buitengewoon onderwijs worden op 1 september overgeheveld naar het beleidsdomein Welzijn. Zo garanderen we dat de 1.300 kinderen en jongeren die in deze GO! voorzieningen verblijven dezelfde mogelijkheden en rechten genieten als bewoners van andere voorzieningen. Het GO! was nog de enige onderwijsverstrekker in Vlaanderen met internaten verbonden aan scholen voor buitengewoon onderwijs. Ze werden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, maar de noden van de internen en de werking van deze internaten sluiten meer aan bij het beleidsdomein Welzijn. Bovendien kregen de internaten als onderwijsinstellingen minder middelen dan welzijnsinstellingen die gelijkaardige zorg aanbieden. Minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Welzijn Hilde Crevits hebben dit nu rechtgetrokken.

Persmoment Overdracht Buo Internaten Van Onderwijs Naar Welzijn Koen Spreekt Publiek Toe


Extra investering van 40 miljoen euro

Internaten verbonden aan het buitengewoon onderwijs zijn er voor kinderen en jongeren die niet voltijds thuis kunnen worden opgevangen en extra ondersteuning nodig hebben. Ze bieden cruciale zorg aan een heel kwetsbare doelgroep. Doorgaans worden dergelijke voorzieningen ingericht door een vzw. Ook het GO! heeft internaten voor deze kwetsbare doelgroepen, en die vielen tot nu toe onder het beleidsdomein Onderwijs.

Gelijke situaties moeten evenwel gelijk behandeld worden, ongeacht of een kind gebruik maakt van een voorziening van een vzw of een van het GO!. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om de internaten voor buitengewoon onderwijs (MPI en IBSO) en de internaten met permanente openstelling (IPO) van het GO! bij het beleidsdomein Welzijn onder te brengen. Zo komt er een einde aan verschillen in financiering, aanbod en toegang tot hulpcontinuïteit. De instellingen blijven onder de hoede van het GO!, maar nemen een opdracht op binnen het beleidsdomein Welzijn en worden vandaaruit gefinancierd.

De internaten – en belangrijker: de leerlingen die er verblijven – kunnen zo rekenen op betere ondersteuning. Het huidige budget voor de internaten – ongeveer 32 miljoen euro per jaar – verhuist mee van Onderwijs naar Welzijn. Daarbovenop investeert Welzijn 40 miljoen euro, afhankelijk van de zorgnoden van de kinderen en de plek van de internaten in het welzijnslandschap.

Een mijlpaal voor kinderen met zorgnoden

Door deze transitie krijgen de kinderen en jongeren in de GO! voorzieningen dezelfde rechten en kunnen zij een hulpaanbod op maat van hun ondersteuningsvragen krijgen. Om de transitie voor ouders te faciliteren, zorgde de overheid voor financiële overgangsmaatregelen. Vanaf nu krijgen de bewoners ook recht op automatische hulpcontinuïteit; dat geeft voor hen en hun ouders rust als er nood is aan volwassenenhulp na de voorziening.

"We zetten een situatie die 30 jaar is scheefgegroeid nu eindelijk recht en geven deze internen waar ze recht op hebben”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "De betrokken internaten hebben altijd gevochten voor hun leerlingen, maar als onderwijsinstellingen hadden ze niet de juiste wapens. Ze bieden geweldige zorg, maar doen dit al decennia met te weinig middelen. Ik ben blij dat er nu structureel betere ondersteuning zal zijn voor deze kwetsbare doelgroep”.

"Jongeren met bijzondere zorgnoden die op internaat zitten, moeten de juiste begeleiding en hulp kunnen krijgen. Zij verdienen het om kansrijk op te groeien en ook hun ouders verdienen de best mogelijke ondersteuning”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. "De overstap naar Welzijn biedt die kansen en maakt dat er meer zorg op maat zal zijn. Ik ben blij dat alle internaten zijn ingegaan op ons aanbod en zo mee aan echte inclusie werken. Maar zo’n overgang is niet niks. Ik besef de uitdagingen die het met zich meebrengt op vlak van personeel, organisatie, … De afgelopen maanden is er samen met de directies hard gewerkt om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, zodat het nieuwe schooljaar goed van start kan gaan.”

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!: "Elk kind optimale kansen bieden, is onze maatschappelijke opdracht. De transitie van onze internaten voor buitengewoon onderwijs naar volwaardige GO! welzijnsvoorzieningen is een verbetering voor onze kinderen en jongeren. Het kabinet Onderwijs, het kabinet Welzijn en onze collega’s hebben heel wat inspanningen geleverd om te staan waar we vandaag staan. En ik heb alle vertrouwen in de teams van onze voorzieningen om te groeien naar sterke voorzieningen die elke bewoner de juiste zorg en omkadering kunnen bieden.”

Personeel en partners werken samen aan kwaliteitsvolle GO! welzijnsvoorzieningen

De grootste uitdaging in de transitie was het personeelsluik. Voor de personeelsleden van de internaten heeft deze transitie gevolgen voor hun prestatie- en vakantieregeling. Er is werk gemaakt van een wettelijk kader, waardoor het vastbenoemd personeel zijn rechten behoudt. De welzijnsvoorzieningen kunnen extra personeel aanwerven met verschillende expertises om de werkdruk te verminderen en verder te professionaliseren. Ook inhoudelijk zien zij hun job veranderen. De teams krijgen meer eigen beleidsruimte om zorg op maat te realiseren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren.

Daarom krijgen de voorzieningen een inloopperiode tot januari 2025 om te evolueren naar volwaardige welzijnsinstellingen. De Zorginspectie bezoekt dit najaar alle voorzieningen voor een zogenaamde nulmeting. Die vormt het vertrekpunt om samen met elke voorziening, en samen met de scholengroepen, verder in te zetten op professionalisering, vorming en gerichte ondersteuning. Samen met Opgroeien, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Vlaams Welzijnsverbond en lokale welzijnsorganisaties zorgt het GO! voor een vlotte inloopperiode.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be