dinsdag 08 december 2020
Spaans Duits Rh

Meer Duits, inderdaad, maar Spaans hoeft niet te verdwijnen

Leerkrachten Spaans vrezen voor een verschraling van het taalaanbod in het secundair onderwijs als straks onder de nieuwe eindtermen, Duits, in de taalrichtingen, een verplicht vak wordt voor alle leerlingen vanaf de tweede graad. Het GO! begrijpt hun bekommernis, maar wijst er ook op dat scholen de mogelijkheid behouden om Spaans in te richten.

In het studiedomein Taal en Cultuur - met richtingen zoals Moderne Talen, Taal en Communicatie(wetenschappen) of Toerisme - zullen leerlingen in de tweede graad vanaf volgend schooljaar Duits als vast onderdeel in hun lessenpakket krijgen. Naast Engels, Frans en Nederlands zullen ze dus ook verplicht Duits volgen omdat dat nu in de specifieke eindtermen voor die studierichtingen werd opgenomen. Dat Spaans hierdoor in de toekomst minder zal ingericht worden is zeker een mogelijkheid en we begrijpen dan ook de bekommernis van de leerkrachten. Toch behouden scholen ook in de nieuwe situatie de mogelijkheid om in hun vrije ruimte nog altijd andere vreemde talen, zoals het Spaans, aan te bieden. En in een studiedomein als Taal en Cultuur is dit een piste die we zeker aanmoedigen. In dat studiedomein is daar nog voldoende ruimte voor.

In de eindtermencommissies werd na lang overleg tussen de onderwijsverstrekkers, academici, leraren en de overheid beslist om Duits als verplichte vierde taal in de specifieke eindtermen op te nemen voor bepaalde studierichtingen. Daar zijn verschillende argumenten voor. Duits is de derde officiƫle landstaal; de beheersing van het Duits wordt in 10% van de Vlaamse vacatures gevraagd (ter vergelijking: Italiaans en Spaans worden in minder dan 1% van de vacatures vermeld); Duits is de meest gesproken moedertaal in Europa; Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Belgiƫ. Deze argumenten bepleiten weliswaar een keuze voor het Duits maar impliceren geenszins een standpunt tegen het Spaans of een andere vreemde taal.

We beseffen dat deze nieuwe situatie voor de andere vreemde talen een nadeel vormt. Toch kan Spaans nog altijd aangeboden worden. Met name in het complementaire gedeelte. Als een school, op basis van eigen keuzes rond de organisatie van zijn curriculum, voldoende ruimte overhoudt in het complementair gedeelte, kunnen leerlingen daarin ook straks nog andere vreemde talen, waaronder Spaans, volgen. Op basis van onze voorlopige lessentabellen kunnen we al stellen dat er alvast in het studiedomein 'Taal en Cultuur' nog voldoende vrije ruimte zal zijn. Scholen beslissen uiteraard zelf hoe ze de vrije ruimte invullen, maar voor dit studiedomein lijkt een extra vreemde taal een piste die we zeker aanmoedigen.

Tot slot: we maken enkel leerplannen voor de eindtermen en beroepskwalificaties. Een (nieuw) leerplan Spaans is dus niet aan de orde. Enkele jaren geleden werd al beslist om geen leerplannen meer te maken voor de vrije ruimte (complementaire uren) vermits die geen enkel civiel effect hebben. Sommige leerplannen, zoals dat van Spaans, bleven echter voortleven. En het GO! gaat er ook van uit dat nog veel scholen Spaans zullen blijven aanbieden. Om de leraren Spaans niet aan hun lot over te laten zal daarom onder meer via de GO! navigator ook in de toekomst ondersteunend materiaal ter beschikking worden gesteld.