woensdag 20 april 2022

Aantal onderwijsvacatures verdriedubbeld op drie jaar tijd

Tussen 2019 en 2022 is het aantal openstaande vacatures bij het GO! verdriedubbeld. Sinds het schooljaar 2019-2020 noteert het GO! meermaals per week het aantal vacatures op de GO! bedrijfspagina van de VDAB. De trend is duidelijk: waar het aantal openstaande jobs in 2019 nog rond de 300 schommelde, tikt de teller nu ruim 900 vacatures aan. 

Drielegestoelen Rh2

GO! LANCEERT CAMPAGNE OM TALENT AAN TE TREKKEN 

Vacatures van scholen, centra en instellingen van het GO! die op de VDAB-website terechtkomen, kan het GO! koppelen aan het eigen bedrijfsaccount. Op die manier ontstaat er een overzicht van het jobaanbod binnen het onderwijsnet. Een langdurige opvolging van het aantal gekoppelde vacatures brengt een onmiskenbaar stijgende trend naar voren. Er staan drie keer meer vacatures open dan ruim tweeënhalf jaar geleden.  

Vacaturesgo Rh

Het totale aantal vacatures, meer dan 900 op dit moment, is zelfs een onderschatting, want niet alle vacatures worden gepubliceerd op de VDAB-website en ook niet alle gepubliceerde vacatures worden aan het GO! account gekoppeld. Eerder dit jaar kwam het GO! na een interne bevraging naar buiten met een raming van ongeveer 2.000 niet ingevulde voltijdse betrekkingen.  

De oorzaken? Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, analyseert: “We kennen een sterke uitstroom uit het beroep omdat veel leraren met pensioen vertrekken. Door de lage werkloosheidsgraad is er ook gewoon veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Maar we kampen ook met structurele problemen in de onderwijsorganisatie, waardoor we te weinig talent aantrekken: het onderwijs is te weinig een eerste keuze voor generatiestudenten en er zijn nog te veel startende leraren die al na enkele jaren uitstromen. Daar moeten we iets aan doen.” 

Het GO! pleit al lang voor een hervorming van het lerarenberoep. Het is nu echt wel vijf voor twaalf, klinkt het. “Er is nood aan durf en daadkracht om het beroep te hervormen en aantrekkelijker te maken. Directeurs moeten op het niveau van hun school en scholengroep een degelijk personeelsbeleid kunnen voeren, en starters verdienen een volwaardige job”, oordeelt Pelleriaux. “Er zijn stappen in de goede richting gezet, maar ik mis de urgentie en de langetermijnvisie om grondige hervormingen door te voeren.” Het hele spectrum moet onder de loep genomen worden, van opleiding en stage, over aanwerving en werkzekerheid, tot loopbaandifferentiatie en groeimogelijkheden. “Een tekort aan leraren heeft een rechtstreekse impact op de onderwijskwaliteit”, meent Pelleriaux. “Laat ons die vicieuze cirkel doorbreken. Met een modern personeelsstatuut dat tegelijkertijd werkzekerheid biedt én ruimte voor differentiatie doorheen de loopbaan, maak je het beroep opnieuw aantrekkelijk en krikken we onze onderwijskwaliteit weer op.”  Om te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt, vindt het GO! dat zij-instromers al hun anciënniteit moeten kunnen meenemen wanneer ze kiezen voor het lerarenberoep. 

Intussen blijft het GO! zelf niet bij de pakken zitten. Scholen organiseren zich op een creatieve manier. Ze voegen bijvoorbeeld klasgroepen samen voor instructie, organiseren coteaching, benutten de mogelijkheden van hybride leren, ... Het GO! zet al ettelijke jaren sterk in op aanvangsbegeleiding. En deze week lanceert het GO! ook een campagne om extra talent naar de leraarskamer te trekken. “Een wervingscampagne zal het tekort op de arbeidsmarkt niet oplossen”, geeft Pelleriaux toe. “Maar we moeten alles doen wat we kunnen.”

Bekijk de GO! jobpagina hier.

Bekijk ook onze wervingstips.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

De GO! onderwijsprofessional

Rolonderwijsprofessional 2 Rh
  • Als regisseur van het leerproces streeft hij of zij naar een zo groot mogelijke leerwinst en leermotivatie voor elke lerende met doelgerichte differentiatie en persoonlijke leertrajecten voor elke lerende. Als begeleider en rolmodel op het vlak van zelf- en sociale sturing zorgt de leraar ervoor dat het gepersonaliseerd samen leren een maximaal effect heeft.

  • Het GO! stapt af van het idee dat elke individuele leraar alle onderwijsrollen in zijn eentje moet opnemen. Het GO! legt deze verschillende rollen bij zelfsturende, multidisciplinaire kernteams die bestaan uit verschillende onderwijsprofessionals die werken in een directe lijn met de lerenden. 

  • De kernteams versterken hun werking door samen te werken en te leren met andere GO! onderwijsprofessionals en met partners in de nabije en ruime schoolomgeving. Zo bouwen we samen aan een hechte GO! leergemeenschap die ingebed is in een breder ‘ecosysteem’.

Lees meer over De GO! onderwijsprofessional