maandag 10 januari 2022

GO! raamt lerarentekort op 2.000 voltijdse opdrachten

Uit een momentopname van het GO! blijkt dat 2.000 voltijdse lesopdrachten niet ingevuld zijn, naast 500 andere opdrachten. Scholen wijzen erop dat het zo goed als onmogelijk is om tijdelijke vervangingen te vinden.  

Lerarentekort Rh


Het GO! hield in december een bevraging en kreeg respons van ruim de helft van zijn scholen. Het aantal lesopdrachten die scholen niet ingevuld kregen, bedroeg in totaal 1.000 voltijdse equivalenten. De meeste niet-ingevulde lesuren in het secundair onderwijs situeren zich in taalvakken, techniek en wetenschappen. 

Het lerarentekort is niet alleen een probleem bij het GO! maar in het hele Vlaamse onderwijslandschap. In de veronderstelling dat alle onderwijsverstrekkers even sterk getroffen worden, betekent dit dat er momenteel zo’n 10.000 voltijdse lesopdrachten niet ingevuld worden.   

Het plan van de minister van Onderwijs zal niet volstaan om een tekort van deze omvang op te lossen, vreest Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Het is heel goed dat het op de agenda staat en men zet stappen in de goede richting. Maar die gaan lang niet ver genoeg om het tij echt te keren. Er is nood aan een langetermijnvisie en aan meer omvattende en ingrijpende oplossingen.”   

Het GO! schuift zelf drie prioriteiten naar voren: (1) bijkomende leraren werven door het inrichten van een universitaire lerarenopleiding, (2) meer anciënniteit erkennen voor zij-instromers en (3) leerkrachten beter verlonen.   

Steeds meer jongeren kiezen na hun secundair onderwijs voor een universitaire opleiding. “Door op dit niveau een lerarenopleiding aan te bieden, trekken we een grotere groep aan voor een job in het onderwijs”, voorspelt Pelleriaux. “Want steeds meer leerlingen studeren verder, maar daarbinnen is het aandeel dat voor universitaire studies kiest ook nog gegroeid.”   

De minister voorziet nu dat nieuwe zij-instromers tot tien jaar anciënniteit kunnen meenemen. Dat is al een hele verbetering maar zal niet volstaan, licht Pelleriaux toe. “We hopen ook mensen aan te trekken die al langer elders werken en méér ervaring meebrengen naar het onderwijs.”  

Daarnaast is Pelleriaux ervan overtuigd dat een betere verloning voor leraren het beroep ook aantrekkelijker maakt. “De meeste van onze collega’s kiezen niet voor het lerarenberoep voor het loon. Maar dat is geen reden om daarin te berusten. Ik ben ervan overtuigd dat we, net door het loon te verhogen, andere profielen zullen aantrekken.”  

Eerder pleitte het GO! al voor flexibiliteit in de regelgeving waardoor schooldirecteurs zelf een beter personeelsbeleid kunnen voeren. Het hele spectrum moet onder de loep genomen worden, van opleiding en stage, over aanwerving en werkzekerheid, tot loopbaandifferentiatie en groeimogelijkheden.   

Pelleriaux is zich ervan bewust dat dit geld zal kosten. “Tienduizend voltijdse opdrachten werden begroot maar worden nu dus niet ingevuld. Dat betekent ook dat de overheid, onbedoeld, zo’n half miljard bespaart door onderbenutting. Dat zijn heel wat middelen die aangewend kunnen worden om het tij te doen keren. In eerste instantie voor het lerarentekort, en op die manier ook voor de onderwijskwaliteit.” 

 

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Lerarenloopbaan

1 leerkracht - klas - les geven - lager onderwijs - verantwoordelijk - verticaal - taal.jpg
  • Vanuit de samenleving komen almaar meer uitdagingen op het onderwijs, de scholen en de leraren af.

  • Om scholen en leraren in staat te stellen hun kernopdrachten te vervullen trekt het GO! de kaart van sterke directies en van grotendeels zelfsturende lerarenteams.

  • Aanvangsbegeleiding, een voltijdse en zekere tewerkstelling en een leefbare taakinvulling zijn enkele van de aspecten waarop moet ingegrepen worden.

  • Door een gefaseerde loopbaan met groeimogelijkheden in te voeren blijft het beroep relevant en uitdagend in elke fase van het loopbaantraject.

Lees meer over Lerarenloopbaan