woensdag 16 februari 2022

Voor het GO! mogen Vlaamse toetsen nog verder gaan 

Het is een stille revolutie in het onderwijslandschap: de invoering van gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde toetsen, omgedoopt tot kortweg ‘Vlaamse toetsen’, vanaf 2023-2024. Het GO! ziet ze als een meerwaarde. Op termijn mag het zelfs meer zijn, valt te lezen in een standpunt dat het onderwijsnet vandaag verspreidt.

Voor Het GO! Mogen De Vlaamse Toetsen Nog Verder Gaan Rh


Vlaamse toetsen zijn een waardevolle bron van informatie voor zowel de leerlingen als voor de scholen en het beleid, vindt het GO!. Ze moeten gericht zijn op de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit zodat schoolteams ermee aan de slag kunnen om hun onderwijskwaliteit tegen het licht te houden en waar nodig bij te sturen. De Vlaamse toetsen die nu ontwikkeld worden, focussen op de goed meetbare cognitieve vaardigheden van Nederlands en wiskunde. Dat is een goed begin, en het mag dus meer zijn, vindt het GO!. “In vergelijking met andere landen en regio’s heeft Vlaanderen zeer weinig of geen gestandaardiseerde outputmeting. Met deze gestandaardiseerde toetsen Nederlands en wiskunde meten we belangrijke basisvaardigheden, maar goed onderwijs is natuurlijk veel meer dan dat”, licht afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux toe. “Daarom zijn we voorstander van breder toetsen. Enerzijds door de toetsen die vandaag al bestaan te blijven gebruiken, zoals de huidige OVSG-toetsen en interdioscesane proeven. En anderzijds door op termijn ook Vlaamse toetsen te ontwikkelen voor andere – goed en minder goed meetbare – vaardigheden, zoals luistervaardigheid, Frans, STEM of pakweg burgerschap.” 

Daarnaast is het GO! ervan overtuigd dat de resultaten van de Vlaamse toetsen kunnen voldoen aan de openbaarheid van bestuur zonder te vervallen in een publieke ranking die geen rekening houdt met de context van de school of de leerlingenpopulatie. “Goede scholen zijn veel meer dan de score op een toets Nederlands of wiskunde. Kwaliteitsvol onderwijs gaat ook over een brede vorming, over kansen bieden en over ‘samen leren samenleven’. Goede scholen werken aan het welbevinden van hun leerlingen, zodat ze tot leren kunnen komen. Een ranking op basis van de brutoscores toont niet dat volledige plaatje. Maar er zijn oplossingen.” Het GO! doet in zijn standpunt enkele suggesties: men kan de rapportering beperken tot betrouwbaarheidsintervallen en het scorebereik, enkel gecorrigeerde cijfers rapporteren (gecontroleerd voor leerlingenpopulatie), pas rapporteren als er gegevens zijn over meerdere jaren of kwalitatieve gegevens rapporteren en niet de exacte scores.

In de loop van het voorjaar van 2022 zal een stappenplan van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! met infosessies om onze scholen hierbij te begeleiden worden uitgerold. 

Je vindt hier het volledige standpunt.  

 

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Vlaamse toetsen

Vlaamse Toetsen 3 Rh
  • Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen alle lagere en secundaire scholen de Vlaamse toetsen afnemen. Dat zijn gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde toetsen die netoverschrijdend worden afgenomen met als doel de interne kwaliteitszorg van scholen te ondersteunen en de onderwijskwaliteit te versterken.

  • De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands en wiskunde en zullen digitaal worden afgenomen en verwerkt. De Vlaamse toetsen zullen worden afgenomen op het einde van de 1e en 3e graad van het secundair onderwijs en op het einde van het 4e en 6e leerjaar basisonderwijs.

  • Het GO! formuleert 18 beleidsstandpunten rond het ontwerpproces en de uitvoering van de toetsen.

Lees meer over Vlaamse toetsen