dinsdag 20 december 2022
Geert Op Netwerkevent Mei 2022

Terugblik op vier jaar bestuur

Op 31 december 2022 komt er een einde aan het mandaat van de huidige leden van de Raad GO!. Vier jaar lang hebben deze bestuurders zich met veel inzet geëngageerd om het GO! strategisch te sturen in zijn maatschappelijke rol als verstrekker van officieel onderwijs. Even terugblikken met de voorzitter van de Raad GO!, Geert De Soete.

De Raad van het GO! is de centrale inrichtende macht van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Samen met afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux bepaalt de Raad van het GO! het strategisch beleid van het net. De Raad initieert en bewaakt het pedagogisch project, legt de strategische lijnen vast, vertegenwoordigt het net en treedt op als bouwheer. Hij bewaakt ook de kwaliteitszorg en ondersteunt scholen en scholengroepen in hun organisatorische en pedagogische taken.

De verkiezingen voor de Raad GO! zijn intussen achter de rug en dus treedt die op 1 januari 2023 in een nieuwe samenstelling aan. Het ideale moment om samen met Geert De Soete, voorzitter van de Raad GO!, de balans op te maken van vier jaar bestuur.

Hoe kijk je terug op de voorbije vier jaar?

We hebben heel wat belangrijke, maar ook moeilijke dingen gedaan. Net zoals iedereen werden ook wij geconfronteerd met de coronacrisis. Als ik het algemeen bekijk, hebben we een aantal belangrijke visienota’s goedgekeurd zoals bijvoorbeeld het strategisch plan GO! 2030 of de visietekst gepersonaliseerd samen leren. Die teksten leggen een lange weg af vooraleer ze op de raad komen. Ze doorlopen een heel participatief proces en op het einde van de rit keuren wij ze goed. Deze visienota's zijn zeer belangrijk, maar de toegevoegde waarde van de raad is bij zo'n teksten dus niet zo groot. Er zijn andere dossiers waar we onze stempel wel meer op hebben gedrukt.

Welke dossiers zijn dat?

De Raad van het GO! – zowel de vorige als de huidige – heeft enorm geïnsisteerd op het objectief en transparant maken van heel het infrastructuurbeleid. Als we vroeger in de scholengroepen kwamen, waren er op één vlak altijd klachten over GO! centraal en dat was over infrastructuur. Men had geen zicht op welk beleid gevoerd werd, men verstond niet wat de prioriteiten waren, men wist niet wanneer men aan bod zou komen of welke middelen er waren. We hebben er met de raad sterk op aangestuurd om heel het infrastructuurbeleid te objectiveren en daar ook transparant over te zijn. Er zijn intussen duidelijke kaders voor alles wat infrastructuur betreft, denk aan de projectkeuzetrechter, het vastgoedkader voor grote infrastructuurwerken of een kader voor energie- en klimaatbeleid. We horen uit de scholengroepen dat dit erg geapprecieerd wordt. Alles kwam ook tot stand in overleg met het mesoniveau. We mogen er als Raad GO! fier op zijn dat we dit hebben kunnen realiseren.

Een tweede belangrijk dossier - en een exclusieve taak van de Raad GO! - was de opdracht om een opvolger te vinden voor Raymonda Verdyck. Zij heeft het GO! gedurende twaalf jaar op een fantastische manier geleid en op de kaart gezet. Dat wil ik toch nog even in de verf zetten. Het was dan ook geen evidente opdracht om een geschikte opvolger te vinden. Ook dat hebben we op een zo transparant mogelijke manier gedaan. De vacature werd breed verspreid en dat leverde veel kandidaten op. We hebben de selectieprocedure zo objectief mogelijk gedaan, waarna we iemand goed gevonden hebben. De Raad GO! heeft geprobeerd die beslissing met maximale consensus te nemen en dat is ook gelukt.

Uiteraard hebben we ook heel wat andere, belangrijke onderwerpen behandeld, maar de toegevoegde waarde van de Raad GO! was in die twee dossiers het grootst.

Er waren niet alleen mooie verwezenlijkingen. We moesten ook afscheid nemen van raadslid Paul De Knop.

Zijn overlijden heeft ons allemaal diep geraakt. Paul was de allereerste voorzitter van de Raad GO!. Toen hij rector van de VUB werd, had hij daar geen tijd meer voor en werd hij door Eddy Baldewijns vervangen. Hij bleef wel raadslid en heeft zich tot twee weken voor zijn overlijden maximaal ingezet voor het GO!. Hij was een zeer gedegen en constructief raadslid. Hij heeft heel erg mee aan de kar getrokken om het infrastructuurbeleid op orde te krijgen, dat was echt zijn ding.

Op 1 januari 2023 start de mandaatperiode van de nieuwe raad. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende vier jaar?

We keurden enkele belangrijke visieteksten goed, bijvoorbeeld gepersonaliseerd samen leren en de school als concept. Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren is om die maximaal concreet in te vullen. Twee mooie visies, maar er moet ook echt iets mee gebeuren. Heel wat scholen zijn daar al op verschillende manieren mee aan de slag, maar we moeten ervoor zorgen dat heel ons net daar ook echt van doordrongen geraakt.

Daarnaast is er nog veel dat op ons afkomt, maar het meest acute is wellicht het personeelstekort. Daar moeten we een duurzame oplossing voor vinden. Geen ad hocmaatregelen, maar een oplossing voor de komende jaren. Het beroep moet weer aantrekkelijker worden. De Raad GO! alleen zal dit niet kunnen oplossen, maar we willen en moeten wel doen wat we kunnen.

________

Het GO! bedankt Geert De Soete (voorzitter), Freddy Moreels (ondervoorzitter), Ann Van Driessche (ondervoorzitter), An Boone, Sofie Christiaens, Dennis Cluydts, Luc De Man, Jim Deridder, Filip Giraldo, Marianne Hintjens, Dimokritos Kavadias, Urbain Lavigne, Dieter Verhaest, Arlette Verkruyssen en Nadine Engels voor hun inzet de voorbije 4 jaar en voor hun blijvend ambassadeurschap voor ons net.

Groepsfoto Raad GO 2019 2022

Foto van de Raad GO! bij het aantreden in januari 2019

.

GO! nieuwsbrief