Gepersonaliseerd samen leren

Gsl Rh
  • Gepersonaliseerd samen omhelst drie didactische interventies: doelgerichte differentiatie, werken aan zelfregulerende competenties en samen leren.

  • Deze drie bouwstenen kunnen tot extra leerwinst leiden en een antwoord bieden op de grote diversiteit aan onderwijs- en zorgnoden bij leerlingen.

  • Een onderzoekende houding en daaruit volgende focus op wetenschappelijk onderzoek zijn cruciaal.

GO! standpunt Meer info Praktijkvoorbeelden

 

De visietekst 'Gepersonaliseerd samen leren' is een van de drie pijlers van ons strategisch plan GO! 2030. De andere twee pijlers zijn 'De rol van de GO! onderwijsprofessionals' en 'School als concept'.

Bij de visietekst 'Gepersonaliseerd samen leren' geven we volgende richtingaanwijzers mee. Hoewel niet expliciet in de tekst meegegeven, heeft de visie van het GO! op leren als uitgangspunt dat een sterke kennis van basisdidactiek en een doorgedreven expertise op het vlak van de leergebied- of vakdidactiek onontbeerlijk zijn. De expertrol van de leraar is hierbij van groot belang. We benadrukken de sterke band die we als onderwijsverstrekker met de lerarenopleidingen hebben en de nood aan verdere professionalisering gedurende de loopbaan.

De bouwstenen van gepersonaliseerd samen leren

De bouwstenen ‘doelgerichte differentiatie’, ‘werken aan zelfregulerende competenties’ en ‘samen leren’, zijn niet nieuw. Het zijn didactische interventies die deel uitmaken van zowel de basisdidactiek, de leergebieddidactiek als de vakdidactiek. Ze staan er niet naast of boven. We lichten deze drie eruit omdat diverse metastudies (o.a. Hattie en Education Endowment Foundation) aantonen dat ze tot extra leerwinst leiden als ze juist worden ingezet. Toenemende digitalisering biedt ons hierbij bijkomende kansen. Expertise en expertiseopbouw bij de onderwijsprofessional zijn belangrijk.

Ook zijn we ervan overtuigd dat deze drie interventies een antwoord bieden op de grote diversiteit aan onderwijs- en zorgnoden bij onze lerenden. Door extra in te zetten op doelgerichte differentiatie, het aanleren van zelfregulerende vaardigheden en samen leren willen we die gelijke onderwijskansen voor elke lerende realiseren. 

Tot slot is de context belangrijk. De focus op wetenschappelijke onderbouwing is niet los te zien van de waarde die we hechten aan de onderzoekende houding. Omdat elke school anders is, bekijkt elke school hoe zij het wetenschappelijk onderzoek toepast met haar leerlingenpopulatie, in haar demografische context en met haar lerarenkorps. Elke school maakt een eigen vertaling van ‘gepersonaliseerd samen leren’ waarin de bouwstenen herkenbaar zijn en die in dat opzicht de poolstervisie nastreeft. Tegelijkertijd geeft de school aan hoe ze dit binnen de eigen context wil bereiken.

Lees hier de GO! visietekst Gepersonaliseerd samen leren en bekijk hier de infographic.


Op zoek naar verdieping en inspiratie? 

Literatuur

+ Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2013). The impact of cooperative, competitive, and individualistic learning environments on achievement. In J. Hattie & E. Anderman (Eds.), International handbook of student achievement (372-374). New York: Routledge.
+ Peeters J. (2022). Zelfregulerend leren Hoe? Zo!. Uitgeverij LannooCampus.
+ Struyven, K., Ghyeyssens, E., Coubergs, C., De Doncker, H., & De Neve, D. (2021). Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leer-kracht realiseren (4e editie). Uitgeverij Acco.  

Websites

+ Onderzoek rond teamteaching
+ Kenniscentrum Leerpunt


Video’s en podcast

+ Webinar Gepersonaliseerd samen leren: doelgerichte differentiatie
Video doelgerichte differentiatie
+ Video groeien naar autonomie
Webinar Gepersonaliseerd samen leren: zelfsturend leren
+ PBD GO! (2023). Podcastreeks ‘meesterlijk zelfregulerend’
+ Video samen leren