Onderwijs en arbeidsmarkt

1 cursist - garage - onderzoeken - secundair volwassenenonderwijs - innovatief - horizontaal - SH.jpg
  • We realiseren werkplekleren binnen het volledige arbeidsmarktgericht onderwijs;

  • Bij grote investeringen in technische infrastructuur en uitrusting streven we naar één of meer regionale ankerpunten per scholengroep;

  • We bouwen een onderwijsloopbaanbegeleiding voor leerlingen uit met een positieve benadering van arbeidsmarktgerichte opleidingen;

  • Leraren werken in regionale netwerken samen met bedrijven en sectoren om tools en didactisch materiaal uit te werken en expertise te delen;

GO! standpunt Meer info Praktijkvoorbeelden


We transformeren het arbeidsmarktgericht onderwijs in een hybride leeromgeving

We realiseren werkplekleren binnen het volledige arbeidsmarktgericht onderwijs. Naast de reguliere leerweg veralgemenen we duaal leren in de derde graad van het leerplichtonderwijs. We realiseren een brede toegang tot duaal leren in het volwassenenonderwijs. De lerende kiest voor een van beide leerwegen vanuit eigen interesses en ontwikkeling.

We realiseren een symbiose tussen het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs. We vergemakkelijken de mobiliteit door het arbeidsmarktgericht aanbod van athenea, Centra voor Leren en Werken, scholen voor buitengewoon onderwijs en Centra voor Volwassenenonderwijs te integreren waar dat relevant is.

Bij grote investeringen in technische infrastructuur en uitrusting streven we naar één of meer regionale ankerpunten per scholengroep. Innovatie wordt in scholen gebracht door ze toegang te geven tot moderne technologie. Scholen en arbeidsmarktactoren gebruiken elkaars infrastructuur. Scholen integreren delen van hun opleidingen binnen ondernemingen en organisaties.

We realiseren gepersonaliseerd samen leren binnen het arbeidsmarktgericht onderwijs

We bouwen een onderwijsloopbaanbegeleiding uit met een positieve benadering van arbeidsmarktgerichte opleidingen. Innovatieve vormen van pedagogie die motiverend werken binnen arbeidsmarktgericht onderwijs hebben ruim ingang gevonden in onze scholen.

We willen sterke onderwijsprofessionals in het arbeidsmarktgericht onderwijs

Leraren werken in regionale netwerken samen met bedrijven en sectoren om tools en didactisch materiaal uit te werken en bij te blijven met de innovatieve ontwikkelingen in sectoren. Leraren doen actief ervaringen op in bedrijven en experten uit het bedrijfsleven staan voor de klas. We gaan een nauwe samenwerking aan met lerarenopleidingen voor een optimale voorbereiding van nieuwe leerkrachten arbeidsmarktgericht onderwijs, rond didactische vernieuwingen. Met het hoger onderwijs werken we samen rond technologische expertise en de wisselwerking met bedrijven. Flankerende maatregelen geven onderwijsprofessionals zuurstof om verder te professionaliseren.

We realiseren een ecosysteem met werk voor duurzame en kwaliteitsvolle beroepsopleidingen

We creëren rond talentontwikkeling een wederzijds engagement. Een voorbeeld daarvan is de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en GO! (2020).


Duurzaam, gelijkwaardig en kwaliteitsvol

De Raad keurde de visienota arbeidsmarktgericht onderwijs goed (april 2020). De visienota vertrekt van twee uitgangspunten die samenhangen met het pedagogisch project. Ten eerste staat de lerende en haar of zijn talentontwikkeling centraal. Ten tweede realiseren we duurzame, gelijkwaardige en kwaliteitsvolle arbeidsmarktgerichte opleidingen.

De visienota poneert dat het GO! tegen 2030 voor zijn leerlingen drie doelstellingen realiseert. Ten eerste kiezen leerlingen op een positieve wijze voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Ten tweede vergroten we samen met werk de kans op duurzame tewerkstelling voor onze schoolverlaters. Ten slotte verhogen we het welbevinden van de leerlingen in het arbeidsmarktgericht onderwijs.

Om die doelstellingen te realiseren schuiven we vier ambities naar voor:

   ~ We transformeren het arbeidsmarktgericht onderwijs in een hybride leeromgeving;
   ~ We realiseren gepersonaliseerd samen leren binnen arbeidsmarktgericht onderwijs;
   ~ We willen sterke onderwijsprofessionals in het arbeidsmarktgericht onderwijs;
   ~ We realiseren een ecosysteem met werk voor duurzame en kwaliteitsvolle beroepsopleidingen.

GO! sloot in april 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VDAB. Daarin engageren beide partners zich tot:

   ~ het versterken van het (onderwijs)loopbaandenken en de ontwikkeling van loopbaancompetenties;
   ~
regionale samenwerking rond een betere benutting en bekendmaking van de mogelijkheden
      rond samen opleiden en kwalificeren;
   ~ 
samen investeren en infrastructuur delen;
   ~ 
samenwerken rond technologische onderwijsinnovaties en
   ~
aandacht voor competentieontwikkeling van onderwijsprofessionals.