De GO! onderwijsprofessional

Rolonderwijsprofessional 2 Rh
  • Als regisseur van het leerproces streeft hij of zij naar een zo groot mogelijke leerwinst en leermotivatie voor elke lerende met doelgerichte differentiatie en persoonlijke leertrajecten voor elke lerende. Als begeleider en rolmodel op het vlak van zelf- en sociale sturing zorgt de leraar ervoor dat het gepersonaliseerd samen leren een maximaal effect heeft.

  • Het GO! stapt af van het idee dat elke individuele leraar alle onderwijsrollen in zijn eentje moet opnemen. Het GO! legt deze verschillende rollen bij zelfsturende, multidisciplinaire kernteams die bestaan uit verschillende onderwijsprofessionals die werken in een directe lijn met de lerenden. 

  • De kernteams versterken hun werking door samen te werken en te leren met andere GO! onderwijsprofessionals en met partners in de nabije en ruime schoolomgeving. Zo bouwen we samen aan een hechte GO! leergemeenschap die ingebed is in een breder ‘ecosysteem’.

GO! standpunt Praktijkvoorbeelden

Nationale en internationale onderwijsonderzoekers schuiven gepersonaliseerd leren naar voor als het antwoord op een aantal uitdagingen binnen het onderwijs: het versterken van de onderwijskwaliteit, het maximaliseren van leerwinst en leermotivatie voor élke lerende, het uitdagen van excellente lerenden en het inspelen op leerbehoeften van minder sterke lerenden, het omgaan met superdiverse klassen, het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom, enzovoort.

Het GO! onderschrijft deze maatschappelijke evolutie. Daarnaast biedt gepersonaliseerd leren het GO! de mogelijkheid om zijn pedagogisch project (PPGO!) nog beter te realiseren. Gekoppeld aan de school ‘als concept’ ziet het GO! hier ook kansen tot het verhogen van het welzijn en welbevinden van onderwijsprofessionals en tot het aantrekkelijker maken van onderwijsberoepen. Tenslotte wil het GO! een unieke positie innemen in het onderwijsveld die wervend is voor lerenden, ouders en (kandidaat-)onderwijsprofessionals.

Daarom kiest het GO! voor gepersonaliseerd samen leren als de wijze waarop het de onderwijskwaliteit wil versterken en de leerwinst en gelijke onderwijskansen wil vergroten.

Deze keuze heeft uiteraard gevolgen voor de GO! onderwijsprofessionals. Zij zijn immers degenen die de motor van het gepersonaliseerd samen leren draaiende houden. Wij verhelderen daarom de rollen van de GO! onderwijsprofessional en we versterken hem daarin met behulp van een ondersteunende schoolorganisatie.

De rollen van de onderwijsprofessional

Als regisseur van het leerproces streeft de leraar naar een maximale leerwinst en leermotivatie voor elke lerende. Het GO! kiest daarbij voor de weg van doelgerichte differentiatie en persoonlijke leertrajecten voor elke lerende. Langs die weg zal de leraar het curriculum implementeren via instructie en oefenen, nieuwe informatie introduceren, de lerende leren samenwerken en hem monitoren via feedback en evaluatie. Belangrijk bij dit alles is de betrokkenheid van de lerende zelf, van ouders en van externe partners: zij ontwerpen mee het persoonlijke leertraject van de lerende.

Ook op het vlak van zelf- en sociale sturing zorgt de leraar ervoor dat het gepersonaliseerd samen leren een maximaal effect kan hebben. Leraren hebben de essentiële rol om de lerenden te begeleiden en te motiveren bij hun proces naar zelf- en sociale sturing. Leraren creëren daartoe krachtige leeromgevingen waarbij de lerende gradueel meer autonomie krijgt, kennis mee opbouwt en leert in een sociale context. Niet alleen begeleidt de leraar de lerende richting zelf- en sociale sturing, maar hij handelt op dat vlak als rolmodel. Dit betekent dat ook de leraar zelf in staat is tot zelf- en sociale sturing.

In het GO! lezen we het woord ‘leraar’ als ‘een team’. De leraar zijn we samen.

quote
Rolvanonderwijsprofessional Rh

De leraar zijn we samen: een ondersteunende schoolorganisatie

In het kader van gepersonaliseerd samen leren stapt het GO! af van het idee dat elke individuele leraar alle rollen ( instructeur, coach, lesvoorbereider, mentor, evaluator, …) in zijn eentje moet opnemen. Het GO! legt deze verschillende rollen bij zelfsturende, multidisciplinaire kernteams die kunnen bestaan uit verschillende onderwijsprofessionals. Deze teams werken in een directe lijn met de lerenden en bestaan uit onderwijzers, leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, stagebegeleiders, mentoren, …  In het GO! lezen we het woord ‘leraar’ als ‘een team’. De leraar zijn we samen.

Deze verschillende onderwijsprofessionals werken in de teams multidisciplinair samen om voor een groep van lerenden de kernopdrachten te vervullen, over de leerjaren en vakken heen. De samenstelling van de teams is flexibel en krijgt vorm in functie van de schoolvisie, de lokale context en de leerlingen- en cursistenkenmerken. Wie wat doet binnen het team (lesvoorbereiding, coaching, instructie, evaluatie, mentorship, …), wordt bepaald aan de hand van de sterktes en interesses van de individuele onderwijsprofessionals en kan doorheen de (school)jaren wijzigen.

De kernteams versterken hun werking door samen te werken en te leren met andere GO! onderwijsprofessionals (zoals de directie, de pedagogische begeleidingsdienst, het CLB, de scholengroep, …). Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde rollen bovenschools opgenomen worden. Het samenspel van lerenden en alle GO! onderwijsprofessionals vormt de professionele leergemeenschap waar het GO! naar streeft: een groep mensen die de zin en openheid hebben om met, door en van elkaar te leren, die elkaar stimuleren, helpen, ondersteunen en inspireren.

Tenslotte gaat de GO! leergemeenschap samenwerkingsverbanden aan met partners in de nabije en ruime schoolomgeving (zoals het gemeentebestuur, het bedrijfsleven, het verenigingsleven, sportclubs, …). We spreken dan van een GO! ecosysteem. Op die manier creëren we een brede leef- en leergemeenschap waarin een veelheid aan belanghebbenden participeren en van elkaar leren, onderling verbonden door de waarden van het PPGO!.