Eindtermen

eind.jpg
  • De eindtermen of onderwijsdoelen die aan de nieuwe lichting voorafgingen dateren van het begin van de 21e eeuw. In die twintig jaar is de wereld weer heel wat veranderd. De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan bij de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019.

  • De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 10 februari 2021. Ze gaan van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad. Het jaar daarop gelden de nieuwe eindtermen ook voor het tweede jaar van de tweede graad. Daarna volgen de eindtermen voor het eerste jaar van de derde graad en het jaar er nog eens op ten slotte voor het tweede jaar van de derde graad.

GO! standpunt

De Vlaamse Regering keurde begin oktober 2020 het voorontwerp van decreet goed dat de nieuwe eindtermen bepaalt voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs. Daar kwam kritiek op. Waren ze haalbaar? Moest er geen uitstel komen? De eindtermen zijn inderdaad ambitieus. Het plan vraagt inspanningen. Het GO! vindt dat we moeten durven tonen dat we het onderwijs van de toekomst gaan waarmaken.

Op 10 februari 2021 keurde het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen goed.

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet met betrekking tot de (specifieke) eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs goed. Ze vroeg ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement zodat de onderwijsverstrekkers hun visie en bezorgdheden kunnen delen. 

Een dag na de stemming van het decreet zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen met de bedoeling het decreet te laten schorsen. Naast de haalbaarheid is het belangrijkste argument dat deze eindtermen de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen. Het GO! is wel tevreden dat het decreet is gestemd. Om verschillende redenen.

  • De uitrol van de nieuwe matrix met studiedomeinen, finaliteiten en verschillende nieuwe studierichtingen gaat hoe dan ook verder, want die is decretaal vastgelegd.
  • De taak om de oude leerplannen in de nieuwe structuur in te passen is even zwaar als het invoeren van nieuwe leerplannen. Die laatste zijn bovendien al afgestemd op de nieuwe structuur.
  • Voor de leerlingen die nu in de eerste graad zitten en die met de nieuwe eindtermen van start zijn gegaan dreigde anders een breuk te ontstaan in hun curriculum aangezien de opbouw totaal anders is.

De decreetgever is er zich van bewust dat de eindtermen ambitieus gesteld zijn en dat de effecten ervan moeten opgevolgd worden. Daarom is er ook decretaal voorzien om binnen 3 jaar te evalueren en - op basis van verzamelde data - waar nodig bij te sturen. Bovendien zal de inspectie, net zoals voor de eerste graad, de eerste paar jaar met een gedoogperiode werken.

Onze samenleving is in de loop der jaren heel erg veranderd, deze ambitieuze eindtermen bereiden onze jongeren voor op de 21e eeuw. De nieuwe thema’s die bijkomend aan bod komen zoals financieel-economische competentie, burgerschap, ondernemingszin, duurzaamheid en digitale competentie, zijn onontbeerlijk voor onze leerlingen om te functioneren in de samenleving van morgen. Het is voor de toekomst van onze jongeren zeer belangrijk dat we deze boot niet missen.

Wij zijn er ons van bewust dat de timing kort is, wij zijn er ons van bewust dat grote vernieuwingen in coronatijden niet evident zijn. We mogen evenwel geen breuk veroorzaken met wat hierrond in de eerste graad opgebouwd werd.  

We hebben als net al onze eigen kracht getoond. We zijn met velen om hier samen onze schouders onder te zetten.

Laat ons deze ambitieuze eindtermen aangrijpen om voor onze jongeren een mooie toekomst te bouwen. Laat ons er ook samen werk van maken om ook onze didactiek op te tillen naar de 21e eeuw en een van de grote ambities van ons strategisch plan te realiseren: gepersonaliseerd samen leren. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! heeft er in elk geval zin in. De plannen zijn klaar.