dinsdag 25 september 2018
RaadGO!.jpg

De Raad GO!

De Raad is het centrale bestuursorgaan van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Samenstelling

De Raad bestaat uit vijftien leden. Tien leden worden rechtstreeks verkozen: vijf door ouders en gecoöpteerde leden van de schoolraden en vijf door directeurs en vertegenwoordigers van het personeel in de schoolraden. De overige leden worden aangewezen door Vlaamse universiteiten met een pedagogische faculteit (drie) en door de publiekrechtelijke hogescholen samen (twee).

Op 1 januari 2015 trad de Raad van het GO!, na verkiezingen in het najaar van 2014, in een nieuwe samenstelling aan. Hij zal zijn bevoegdheden uitoefenen tot 31 december 2018.

Leden

[toestand op 31.12.2017]

Eddy Baldewijns, voorzitter
Sofie Christiaens, ondervoorzitter
Geert De Soete, ondervoorzitter
Dennis Cluydts
Paul De Knop
Filip Giraldo
Dimokritos Kavadias
Freya Konings
Marlies Lacante
Jan Michielsen
Freddy Moreels
Linda Van Achter
Luc Van De Velde
Ann Van Driessche
Arlette Verkruyssen


Van ambtswege met raadgevende stem: Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder

Behandelde dossiers

In 2017 behandelde de Raad onder meer de volgende strategische beleidsdossiers.

Visie ‘Meertaligheid in het GO!’

De Raad gaf groen licht voor de publicatie en verspreiding van de visietekst ‘Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!’ (zie hoofdstuk ‘Speerpunten en strategische projecten’).

Nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’

De Raad besliste om de nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’ als richtinggevend kader te gebruiken voor de verdere uitrol en implementatie (zie ook hoofdstuk ’Speerpunten en strategische projecten’).

Project ‘GO! inclusie’

De Raad gaf groen licht voor het project ‘GO! inclusie’, dat opgestart werd naar aanleiding van de goedgekeurde visietekst en het implementatieplan bij het dossier ‘Inclusief onderwijs - een leerlinggerichte dienstverlening in een inclusieve schoolomgeving’ (zie ook hoofdstuk ‘Speerpunten en strategische projecten’).

Levensbeschouwelijke kentekens

Enkele academici en juridisch en pedagogisch experts werden gehoord over de levensbeschouwelijke kentekens in het leerplichtonderwijs. De Raad valideerde hun adviezen voor verdere besluitvorming.

Inspectie 2.0

De Raad nam kennis van het nieuwe decreet ‘Inspectie 2.0’ en de implicaties daarvan voor het GO!. Dit nieuwe decreet, dat op 1 januari 2018 in werking trad, legt zowel het R-OK (referentiekader voor onderwijskwaliteit) vast als de nieuwe werkwijze van de onderwijsinspectie. De Raad nam ook kennis van de acties die de Pedagogische begeleidingsdienst ondernam om de uitrol van het R-OK in de instellingen voor te bereiden en te ondersteunen. Het voorstel van procedure ‘opvolging doorlichting inspectie 2.0’ en de aanpak van de Pedagogische begeleidingsdienst werden goedgekeurd. De Raad nam daarnaast ook kennis van de doorlichtingsverslagen van de inspectie (2015-2017).

Bestuurlijke optimalisatie: fusie scholengroepen Kla4 en Kempen

De Raad bekrachtigde de fusie van scholengroepen Kla4 en Kempen, die op 1 september 2017 in werking trad.

Toekomstperspectief IPO’s na transitie

Op 31 augustus 2018 komt er een eind aan de transitie van de acht internaten met permanente openstelling. Het vervolgtraject ligt nog niet vast. Aan het GO! werd gevraagd om een toekomstperspectief voor deze instellingen voor te stellen aan de partners van Onderwijs en Welzijn. Voor de Raad is het belangrijk dat het GO! de inrichtende macht blijft en dat uitvoering wordt gegeven aan de visie van het GO! op inclusie.

Verkiezing Raad: aanpassing termijnen

De Raad keurde een aantal aanpassingen goed in het tijdspad van de procedure voor de verkiezing van de Raad GO!. Het aangepaste wettelijke kader werd door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Financiën

Meerjarenbegroting 2018-2022

De Raad keurde de meerjarenbegroting 2018-2022 goed. Daarin staan een aantal beleidsopties uitgewerkt om op termijn een begroting in evenwicht te hebben, wat een huzarenstukje is, vermits de dotaties continu verder gereduceerd en niet geïndexeerd worden. Er wordt verder bespaard op uitgaven.

Dotatie leerlingenvervoer - aanpassing verdeeltechniek

De Raad stemde in met een nieuwe werkwijze voor de verdeling van de jaarlijkse dotatie leerlingenvervoer, waarmee het GO! de vrije schoolkeuze waarborgt.

Infrastructuur

Visie ‘Globaal infrastructuurbeleid’

De Raad gaf groen licht voor de publicatie en verspreiding van de visietekst ‘Globaal infrastructuurbeleid’ (zie hoofdstuk ‘Speerpunten en strategische projecten’).

Juridische analyse DBFM

In het dossier rond de nieuwe DBFM-regelgeving besliste de Raad - na een grondige analyse op basis van adviezen - om een zaak in te leiden bij het Grondwettelijk Hof wegens schending van de bevoegdheden van het GO!.

DBFM2

De Raad selecteerde negen projecten en vier reserveprojecten om in te dienen voor DBFM2 (zie hoofdstuk ‘Infrastructuur’).

PPS Hasselt

De Raad gaf het fiat voor de realisatie van het pilootproject PPS Hasselt, dat uit drie delen bestaat:

  1. het uitwerken van een uitgebreide ontwikkelingsvisie (inclusief het projectmanagement) voor twee school(ver) nieuwbouwprojecten in Hasselt;
  2. het ontwerpen en het bouwen van een nieuwe sportschool aan de GO! campus 11de Linie Hasselt, met sporthal en kunstgrasveld;
  3. de private herontwikkeling van diverse gewezen schoolsites van het GO! die strategisch goed gelegen zijn in het centrum van Hasselt.

Monitoring vastgoedbeheer

De Raad gaf groen licht voor het project ‘Monitoring vastgoedkenmerken’, om de staat en een aantal kenmerken van meer dan 3.600 gebouwen van het GO! in kaart te brengen. Met het systeem wordt een basislijst van gebouwkenmerken verzameld en wordt de kennis over het patrimonium in fases opgebouwd. De gegevens worden door de scholengroepen gecapteerd.

Optimaal vastgoedbeheer

De Raad nam kennis van de resultaten van de externe studie ‘Optimaal vastgoedbeheer voor het GO!’, uitgevoerd door RebelGroup Antwerpen (zie ook hoofdstuk ‘Infrastructuur’).

FMIS – projectaanpak

Om vertragingen in het gebruik van het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) tegen te gaan, koos de Raad voor een nieuwe aanpak. Het systeem kreeg een duidelijke plaats in het globale infrastructuurbeleidsplan, de basistaken van het FMIS-team werden gedefinieerd, er werden nieuwe werkingsprincipes opgesteld enz.

 

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...