dinsdag 25 september 2018
samen_boek_lezen_shutterstock_634019567.jpg

Samenvatting Jaarverslag 2017

De GO! schoolbevolking is al enkele jaren aan het groeien, en zelfs sterker dan de evolutie volgens nataliteit. Dit betekent dat het aandeel ouders die kiezen voor ons pedagogisch project blijft stijgen. De kwaliteit van het onderwijs en de eigenheid van het pedagogisch project van het GO! worden duidelijk positief geëvalueerd.

Helaas wordt de mogelijke groei van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bemoeilijkt door een aantal beperkingen op het vlak van onder meer infrastructuur en financiering die al jaren aanslepen. Hierdoor kan het GO! moeilijk zijn grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden en de vrije keuze te waarborgen blijven uitvoeren. Het gaat om de volgende problemen:

  • Infrastructuur: het GO! beheert ongeveer 4 miljoen m² gebouwoppervlakte. In verhouding tot die omvang zijn de beschikbare middelen veel te beperkt. Deze structurele onderfinanciering heeft tot gevolg dat de gebouwen van het GO! geleidelijk maar ontegensprekelijk aftakelen. Met de uitrol van het globale infrastructuurbeleidsplan trachten we dit structurele probleem te beperken. Dit kan echter niet zonder een heuse inhaalbeweging vanwege de overheid om tot een aanvaardbare basiskwaliteit in al onze schoolgebouwen te komen, voldoende plaats te hebben voor de leerlingen die we nu moeten weigeren en de vrije keuze te waarborgen.
  • Human resources: op het vlak van HR-middelen blijven wij uiterst bezorgd over de continuïteit in de dienstverlening van de administratieve diensten de komende jaren. Ondanks al onze inspanningen om het personeelsplan te reduceren en de kerntaken nog scherper af te lijnen, stellen we vast dat de opeenvolgende personeelsbesparingen een rechtstreekse impact hebben op onze kansen om de taken die ons bij bijzonder decreet zijn opgelegd uit te voeren. Volgens de methodiek die bij de Vlaamse overheid werd uitgewerkt en waarbij het GO! mee in de besparingsdoelgroep werd gevat, moest het aantal koppen tegen het eind van de legislatuur gereduceerd worden tot 222. Maar eind 2017 telde het GO! noodgedwongen nog slechts 194 koppen, bij gebrek aan financiële middelen om het contingent van 222 in te vullen.
  • Werkingsmiddelen internaten: ondanks haar belofte in 2009, trekt de overheid nog altijd geen structurele dotatie uit voor de GO! internaten van het buitengewoon onderwijs. We dringen erop aan dat de jarenlange onderfinanciering op korte termijn wordt rechtgezet.

Ook uit enkele recente beslissingen is gebleken dat de Vlaamse overheid het GO! onvoldoende kansen biedt om zijn rol volwaardig te vervullen. Het GO! heeft om die reden op verscheidene (voor)ontwerpen van decreet en besluit een protocol van niet akkoord gegeven.

Het gaat om de volgende knelpunten:

  • Volwassenenonderwijs: met uitzondering van de centra in Brussel moeten alle centra voor volwassenenonderwijs van het GO! vanaf 1 september 2019 voldoen aan de schaalvergroting die de Vlaamse overheid voor ogen heeft. Dit betekent dat de huidige 28 CVO’s zich via een omvangrijke herstructureringsbeweging moeten herorganiseren tot wellicht 11 CVO’s. Deze herstructurering wordt als onrechtvaardig ervaren, temeer omdat ze bovenop de inkanteling van de HBO5- en de lerarenopleidingen in het hoger onderwijs komt. Niet alleen betekent dit dat de inhoudelijke en structurele samenwerking tussen het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs binnen de scholengroepen onder druk komt, maar ook dat een degelijke spreiding van het volwassenenonderwijs overal in Vlaanderen in het gedrang komt. 
  • Deeltijds kunstonderwijs:. als het gefinancierd onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! enkel dotaties vanuit de Vlaamse overheid. Het nieuwe decreet zorgt er volgens ons nog steeds voor dat de GO! academies onvoldoende middelen van de Vlaamse overheid krijgen om zelfbedruipend te zijn. Dit betekent dat de GO! academies het tóch moeten doen met de middelen die de overheid ter beschikking stelt - en zij de facto worden afgebouwd - ofwel dat het GO! middelen die gegenereerd worden door en bestemd zijn voor andere onderwijsniveaus en -vormen (deels) moet besteden aan zijn academies. Beide opties zijn problematisch en niet wenselijk.

Ondanks deze voor het GO! niet altijd gunstige omgevingsfactoren, blijven wij ons met meer dan 38.000 enthousiaste personeelsleden inzetten om onze grondwettelijke opdracht waar te maken en ons PPGO! te realiseren.

2017 was voor het GO! een zeer actief, dynamisch en productief jaar. Via sensibiliseringsacties en acties die het netgevoel versterken werd het PPGO! in het afgelopen jaar uitgebreid onder het voetlicht gebracht. Alle bestuursniveaus namen deel aan het tweedaagse evenement ‘PPGO! live’. Tijdens het leerlingenparlement dat in het verlengde hiervan plaatsvond, werden de noden en verwachtingen van onze leerlingen gecapteerd. Ze zijn immers belangrijk voor het interne beleid.

Dankzij verschillende projecten in de scholengroepen en in de onderwijsinstellingen krijgt burgerschapsvorming geleidelijk concreet vorm. Alle scholen kunnen met de burgerschapsbooster voor leerlingen aan de slag. Een burgerschapsbooster voor personeelsleden staat in de steigers. In een aantal pilootscholen wordt de leerlijn ‘actief burgerschap’ opgenomen in de vrije ruimte.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de brede waaier van projecten en initiatieven waarmee het GO! zijn maatschappelijke opdracht opneemt en daarmee een unieke positie in het Vlaamse onderwijslandschap inneemt. “Samen leren samenleven” is in deze turbulente tijden immers meer dan een baseline, het is een missie waarvan we als onderwijsverstrekker van en voor de Vlaamse Gemeenschap doordrongen zijn.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...