donderdag 27 september 2018
GO-sfeerbeelden-10.jpg

Personeelsbewegingen in de centrale administratieve diensten

Op 1 januari 2017 werkten er in de administratieve diensten van het GO! 163 vastbenoemde en 34 contractuele personeelsleden. Zes personeelsleden gingen in het afgelopen jaar met pensioen, negen personeelsleden verlieten het GO! om andere redenen. Er werden twaalf nieuwe medewerkers in dienst genomen. Op 31 december 2017 sloten onze diensten het jaar af met 154 vastbenoemde en 40 contractuele personeelsleden.

Evolutie van het personeelsaantal

evolutie_personeelsaantal.jpg

Bovenstaande infographic geeft de evolutie van het personeelsaantal in koppen weer vanaf 30 juni 2014 voor de administratieve diensten van het GO!. Volgens de door de Vlaamse regering, opgelegde besparing in koppen moeten de administratieve diensten van het GO! tegen het einde van de legislatuur twee koppen bespaard hebben. Eind 2017 hebben ze al 31 koppen bespaard.

Dit is een rechtstreeks gevolg van de € 1,457 miljoen aan personeelsbesparingen in enge zin (exclusief de besparing via de vergrijzingskosten) die tijdens deze legislatuur aan het GO! wordt opgelegd. Ondanks de sterke besparing die het GO! tijdens de vorige legislatuur al had gerealiseerd, wordt het GO! nu op een lineaire wijze mee gevat in een besparingsdoelstelling van de Vlaamse regering, waarvoor het voorzitterscollege uiteindelijk de methodiek heeft uitgetekend. Het GO! betreurt dit. De Vlaamse regering zou correcter gehandeld hebben indien ze met het GO! afzonderlijke besparingsdoelstellingen besproken had; met andere entiteiten heeft ze dit wel gedaan. Een dergelijk eenzijdig koppenverhaal, dat geen aandacht heeft voor de taakstelling van een entiteit, gaat voorbij aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Vaste benoeming en bevordering

Het in maart 2016 goedgekeurde aangepaste personeelsplan voorzag in het verder reduceren van het aantal voltijdse eenheden (VTE’s) tot 178, op basis van een optimalisatieoefening ingegeven door de door de overheid opgelegde besparingen en de op te nemen kerntaken. De initiële personeelsformatie die tot 2013 van kracht was, voorzag in 218 VTE’s, maar het door de overheid toegekende budget dwong ons om dit te verminderen.

Het in 2016 opgemaakte wervingsplan, waarmee we, gespreid over twee jaar, de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften als gevolg van het aangepaste personeelsplan gedeeltelijk wilden lenigen, werd in het voorbije jaar verder uitgevoerd. Acht contractuele personeelsleden werden toegelaten tot de proeftijd met het oog op vaste benoeming. Op 31 december 2017 is 79% van de personeelsleden bij de administratieve diensten vastbenoemd. Eind 2016 ging het om 82%.

De loonkosten voor statutaire personeelsleden bij het GO!, een entiteit met rechtspersoonlijkheid, zijn hoger dan die voor contractuele personeelsleden. Daarom, en ook door de impact van de personeelsbesparingen en de onzekerheid over de beschikbare middelen, wordt meer en meer geopteerd om nieuwe personeelsleden in eerste instantie contractueel te werven.

Er werd ook gestart met het vacant verklaren en invullen van een aantal bevorderingsfuncties. In de loop van 2017 werden twaalf personeelsleden bevorderd. Het gaat hier in feite om een inhaaloperatie. Sinds 2004 was er geen enkele bevorderingsronde meer doorgevoerd, behalve voor de mandaatfuncties van afdelingshoofd en afgevaardigd bestuurder.

Ten slotte werden zeven contractuele personeelsleden vastbenoemd.

Actieplan Welzijn

In het voorbije jaar werd verder uitvoering gegeven aan een specifiek actieplan Welzijn 2016-2018, dat via participatie van de medewerkers tot stand kwam, naar aanleiding van de personeelspeiling 2016 en een welzijnsbevraging. Dit plan focust prioritair op acties in drie grote clusters: leiderschap, samenwerken-teamwerking en communicatie-informatie. De waarden van het PPGO! lopen als een rode draad door alle acties.

Leiderschap

De leidinggevenden doorliepen een ontwikkelingstraject. Er werd een ‘Leiderschapscharter’ opgemaakt en ondertekend, gevolgd door een ontwikkelingstraject (individueel en als groep), teamcoaching, individuele coaching, opleiding coachende vaardigheden, intervisies enz.

Teamwerking

We maken teams sterker door leiderschap te versterken en het samenwerken te bevorderen. Er werd een planningsdag georganiseerd (doelstellingencascade), teamopdrachten werden helder geformuleerd en er is een aanbod van workshops waarin teams kunnen werken aan open communicatie, wederzijdse feedback, veerkracht, enz.

Communicatie en informatie (intern communicatieplan

Het intranet wordt vernieuwd: de toepassing ‘Wie is wie?’ wordt uitgebreid met ‘wie doet wat’. Er worden interne campagnes gevoerd (cultuur), de doorstroming van informatie over beleidsbeslissingen wordt verbeterd.

Via de stuurgroep Welzijn en de afdelingswerkgroepen worden welzijnsacties opgezet. Ook de werkgroep GO!ed in je vel blijft actief en werkt initiatieven uit rond gezonde voeding, beweging en psychosociaal welzijn.

2017 stond in het teken van de waarde ‘openheid’. Openheid is een doelstelling voor elke afdeling en is opgenomen als ontwikkelingsdoelstelling voor elk individueel personeelslid. Sommige afdelingen of teams hebben deze waarde expliciet nog verder invulling gegeven met de vertaling in het team van specifieke gedragsindicatoren.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...