dinsdag 25 september 2018
snappie_shutterstock_627125915.jpg

Speerpunten en strategische projecten

Strategisch plan

Planning 2017-2018

Het strategisch plan van het GO! wordt niet enkel door interne beleidsprioriteiten bepaald, ook externe beleidsontwikkelingen beïnvloeden de beleidskeuzes van het GO!. Met het gevolg dat er vandaag tal van complexe strategische projecten simultaan op stapel staan.

Voor een goed verloop werden in het begin van het afgelopen jaar de volgende topprioriteiten vastgelegd:

 • nieuwe rationalisatienormen volwassenenonderwijs;
 • nieuw decreet leerlingenbegeleiding;
 • uitrol modernisering secundair onderwijs;
 • vernieuwing bestuursfuncties en professionalisering;
 • integraalplannen (in verhouding tot het globale infrastructuurbeleidsplan);
 • bestuurlijke optimalisatie en nieuw organisatiemodel.

Net-brede implementatie

Het succesvol uitvoeren van het strategisch plan vergt samenwerking over de bestuursniveaus heen. Dit geldt zowel voor de voorbereiding, de ontwikkeling als de implementatie van de veranderingen of vernieuwingen.

Een overzicht

Strategische doelstelling 1

Het GO! vormt leerlingen en cursisten tot kritische burgers die samen leren samenleven in een continu veranderende maatschappij.
Via sensibiliseringsacties en acties die het netgevoel versterken, zoals het tweedaagse evenement ‘PPGO! live’ in The Egg in Anderlecht, werd het PPGO! uitgebreid onder het voetlicht gebracht. Alle bestuursniveaus namen hieraan deel. Tijdens ‘What’s up PPGO!’, het leerlingenparlement dat in het verlengde van dit evenement plaatsvond (31 maart), werden de noden en verwachtingen van onze leerlingen gecapteerd. Ze zijn immers belangrijk voor het interne beleid.

Aan de hand van verschillende projecten in de scholengroepen en in de onderwijsinstellingen krijgt burgerschapsvorming geleidelijk concreet vorm. Alle scholen kunnen met de burgerschapsbooster voor leerlingen aan de slag. Een burgerschapsbooster voor personeelsleden staat in de steigers. In een aantal pilootscholen wordt de leerlijn ‘actief burgerschap’ opgenomen in de vrije ruimte. Vanaf september 2018 worden alle scholen gestimuleerd om met deze leerlijn aan de slag te gaan (over burgerschapsvorming zie verder in dit hoofdstuk).

PPGO! Live 2017LageReso4.jpg

Strategische doelstelling 2

Het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.
Deze doelstelling wordt nagestreefd met projecten zoals ‘Modernisering secundair onderwijs’, ‘Hervorming volwassenenonderwijs’, ‘Inclusie’, ‘GO! 3.0’, operationalisering en professionalisering in het kader van het decreet leerlingenbegeleiding, ontwikkeling van de onderwijsloopbaanbegeleiding (zie verder in dit hoofdstuk). De scholengroepen en de onderwijsinstellingen dragen hiertoe bij via de structurele overlegplatformen en adviesorganen, tijdens info- en contactdagen en lerende netwerken.

Bij het project ‘GO! 3.0’ is een twaalftal scholen betrokken. Er wordt ook een nieuwe opleiding ‘Digitaal leren’ voor leerkrachten georganiseerd en een traject voor projectleren en curriculum design gestart.

Strategische doelstelling 3

Elke medewerker van het GO! is een geëngageerde professional.
Op de drie bestuursniveaus lopen verschillende professionaliseringstrajecten. Voor de toekomstige (her)verkozen leden van de raden van bestuur, de nieuwe algemeen directeurs e.d. worden startersgidsen inhoudelijk voorbereid.

In het kader van de professionalisering wisselt het HR-netwerk continu expertise uit rond de volgende vier thema’s: 1) aanvangsbegeleiding, 2) werving en selectie, 3) evalueren en functioneren, 4) psychosociale aspecten.

Strategische doelstelling 4

De bestuurlijke organisatie van het GO! is efficiënt, performant en wendbaar.
De onderwijsinstellingen werden voorbereid op het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit (R-Ok) en de verankering van het PPGO! als fundamenten voor een vernieuwde interne kwaliteitszorgcyclus.

Net zoals voor de editie van 2014 werd voor het GO! memorandum 2019 een intensief participatietraject opgestart, dat voornamelijk in 2018 doorlopen wordt. Alle onderwijsdeelnemers in alle scholengroepen en onderwijsinstellingen (professionals, leerlingen en ouders) van het GO! kunnen hieraan bijdragen.

Strategische doelstelling 5

Het GO! streeft naar inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle scholen door middel van een globaal beleid rond schoolinfrastructuur. Belangrijk resultaat voor deze doelstelling is het concretiseren van het globale infrastructuurplan en de realisatie en publicatie van een visietekst op het infrastructuurbeleid (zie verder). De opmaak van integraalplannen, in nauwe samenwerking met de betrokken scholengroepen en scholen, loopt volgens planning. Verder is er een concreet plan in de maak voor het beheer van de historische monumenten en werd gestart met het project Monitoring, dat de staat van een aantal gebouwdelen voor het volledige patrimonium in kaart zal brengen. Tot slot wordt een beleid voorbereid dat gericht is op alternatieve systemen voor de financiering van schoolinfrastructuur.

De scholengroepen zijn nauw betrokken bij het Facilitair Management en Informatiesysteem dat enkele jaren geleden in gebruik genomen werd voor het beheer, de opvolging en rapportering over het GO! patrimonium. Het FMIS kreeg een duidelijke plaats in het globale infrastructuurbeleidsplan en vormt de basis van het strategisch en operationeel infrastructuurbeleid.

Kennis beter delen

Via het kennisplatform GO! pro wordt informatie uitgewisseld over zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van alle strategische doelstellingen. Daarnaast blijft ook informatiedoorstroming binnen elke scholengroep noodzakelijk. De voortgang en de resultaten van het strategisch plan kunnen in elk geval geregeld op de agenda van de colleges van directeurs en de raden van bestuur gebracht worden.

De uitvoering monitoren

De uitvoering van de strategische doelen wordt procesmatig opgevolgd. Over de voortgang wordt gerapporteerd aan de hand van het systeem TRAJECT, dat ook gebruikt wordt door de Vlaamse overheid. Er wordt naar resultaten gepeild door middel van outputindicatoren op het operationele niveau, die gelinkt zijn aan projecten en/of doelstellingen. Ze helpen om te meten of een project resultaat oplevert én of het resultaat geïmplementeerd wordt bij de doelgroep. De indicatoren worden verzameld in een dashboard, dat zal aangeven wat er goed verloopt en waar er zich knelpunten voordoen. In het afgelopen jaar werd een pilootversie ontworpen. Vanaf 2018 wordt het dashboard ter beschikking gesteld van de centrale diensten en de scholengroepen om de interne kwaliteitszorg te versterken.

Het belangrijkste effect dat we met het strategisch plan beogen is de realisatie van het PPGO!. Daarom zetten we een specifiek onderzoek op om ‘leerwinst GO!‘ in brede zin te meten. Meer specifiek zullen bij de leerlingen de effecten voor drie aspecten gemonitord worden: actief burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. In juni werd een onderzoeksopdracht toegewezen aan de Vakgroep Onderwijskunde van UGent. De onderzoekers zullen een instrument ontwikkelen om het effect ‘leerwinst GO!’ te monitoren.

Evalueren en bijsturen

De resultaten van de monitoring worden geëvalueerd en er worden verbetervoorstellen geformuleerd. Daarnaast wordt het strategisch plan geactualiseerd als dat nodig blijkt; er wordt rekening gehouden met externe ontwikkelingen en met de eigen beleidsagenda.

 

samenwerken_engagement_shutterstock_737994433.jpg

Burgerschapsvorming

De GO! visietekst ‘Actief burgerschap’ vormt het kader voor de wijze waarop we leerlingen kunnen vormen tot actieve, mondige en kritische burgers die zich verbonden voelen met onze samenleving. Voor het GO! betekent actief burgerschap dat burgers op een actieve manier mee vormgeven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Kritisch nadenken, democratisch handelen en actief participeren aan onze samenleving zijn daar een deel van.

De implementatie van het vernieuwde PPGO! was al gestart vanaf september 2016, met een duidelijk engagement dat alle medewerkers meer dan ooit werk moesten maken van actief burgerschap en ‘samen leren samenleven’. In het afgelopen jaar werd voortgebouwd op de realisaties van 2016 en is er sterk ingezet op het realiseren van actief burgerschap.

Burgerschapsbooster

De burgerschapsbooster voor leerlingen was bij de start van het schooljaar 2016-2017 gelanceerd. Aan de hand van een reeks stellingen peil je hiermee bij leerlingen naar hun opvattingen, ervaringen en gedragingen rond burgerschap. Scholen die deelnemen, ontvangen een persoonlijk burgerschapsrapport en krijgen zo een beter zicht op welke waarden al sterk leven bij de leerlingen en welke nog beter ontwikkeld kunnen worden. De burgerschapsbooster is dus een handig instrument om een brede burgerschapscultuur op school vorm te geven. Tegen februari 2018 was de burgerschapsbooster voor leerlingen afgenomen in 40 basisscholen en 65 secundaire scholen. Wegens het belang van het schoolteam als rolmodel, is er in het afgelopen jaar ook een versie van de burgerschapsbooster ontwikkeld voor GO! professionals.

in_oog_met_het_halfrond.jpg

Leerlingenparlement ‘What’s Up PPGO!’

Op 31 maart 2017 werden honderd leerlingen door het GO! uitgenodigd in het Vlaams Parlement om er het woord te nemen over de grote thema’s uit het PPGO!, daarbij begeleid door Kracht van je Stem. Tijdens deze ‘What’s up PGGO!’ werkten ze voorstellen uit om ‘Samen leren samenleven’ op school in de praktijk te brengen. Aan het eind overhandigden ze hun adviezen aan de afgevaardigd bestuurder en aan de Raad van het GO!.

Congres ‘PPGO! live’

Op 27 en 28 april 2017 tekenden tal van GO! onderwijsprofessionals present in The Egg in Anderlecht op ‘PPGO! live’, het congres over het PPGO! in de praktijk. Er werden lezingen en master classes gegeven, onder meer over de leerlijn ‘Actief burgerschap’ die volop in ontwikkeling was. Twee afgevaardigden van het Leerlingenparlement ‘What’s Up PPGO!’ stelden er hun adviezen voor.

Prioritair actieplan Depolarisering en deradicalisaring

In het kader van het prioritaire actieplan van het GO! in de strijd tegen polarisering en radicalisering werden sleutelfiguren in de scholen aangesteld en gevormd via een nascholingstraject. De focus werd gericht op verbondenheid, actief burgerschap en kritisch denken. Deze sleutelfiguren zijn nu in elke GO! school belangrijke aanspreekpunten die een basiskennis hebben over radicalisering en extremisme en de preventie ervan. Zij kunnen ook doorverwijzen naar professionele instanties of veiligheidsdiensten als dat nodig is.

Ook de islamleerkrachten werden mee betrokken in het vormingsaanbod. In mei 2017 lanceerde het GO!, in samenwerking met de inspectie islam, een tweedaagse vorming over depolarisering voor Vlaamse islamleerkrachten, ook uit het gemeentelijk en provinciaal onderwijs. Deze interactieve opleiding biedt handvatten om het extremistische discours van radicale stromingen zoals IS tegen te gaan, gebaseerd op ‘Samen leren samenleven’ en actief burgerschap.

Al deze acties zijn gebaseerd op de inzichten van het Radicalisation Awareness Network (RAN), dat op het Europese niveau concrete voorstellen formuleert voor de preventie van polarisering en radicalisering, onder meer in het onderwijs.

Leerlijn ‘Actief burgerschap’

Hoe een vak ‘actief burgerschap’ er kan uitzien op school- en klasniveau wordt zichtbaar in de leerlijn ‘actief burgerschap’. Deze leerlijn bevat de burgerschapscompetenties die jongeren in staat stellen om te participeren in onze democratische maatschappij.

In juni werd een prototype van deze leerlijn opgeleverd, dat een try-out doorliep bij de leerlijncommissie. Er werden ontwerpen gemaakt van een ABC-leerlijn ‘actief burgerschap’ (gericht op ondersteuning bij communiceren rond burgerschap), een handleiding met stappenplan, alsook de leerlijn zelf en een opleidingspakket errond. In diezelfde periode werden lerende netwerken rond de leerlijn opgestart met leerkrachten burgerschap.

Vanaf 1 september 2017 startten tien pilootscholen met de leerlijn ‘actief burgerschap’. In het najaar hebben de lerende netwerken van leerkrachten de leerlijn verder ontwikkeld en verbeterd, met inbegrip van diverse ondersteuningsinstrumenten en vormingen voor leerkrachten.

Het ligt in de bedoeling om een kant-en-klare leerlijn ter beschikking te hebben tegen 1 september 2018, wanneer een grote groep scholen daarmee “voor echt” van start zal gaan. Het streven is om de leerlijn op 1 september 2019 in alle GO! scholen op te starten.

 

inclusie_shutterstock_cor_205584763.jpg (1)

Project 'GO! inclusie'

Het GO! neemt al verschillende jaren een voortrekkersrol op inzake inclusief onderwijs. In het voorbije jaar werd dit nog veel duidelijker.

Het GO! definieert inclusief onderwijs als een leerlinggerichte dienstverlening binnen een brede open schoolomgeving. Elke leerling, met of zonder bijzondere onderwijsbehoeften, moet een plaats krijgen in het gewoon onderwijs. Het GO! pleit voor een nieuw, flexibel en inclusief onderwijsmodel waarin onderwijsprofessionals, leerlingen, ouders, externe partners zich gesterkt en ondersteund voelen door de onderliggende onderwijssystemen en structuren.

In december 2016 had de Raad van het GO! de visietekst [Zie ‘Jaarverslag GO! over 2016 voor de Vlaamse regering’, p. 18] en het implementatieplan goedgekeurd bij het dossier ‘Inclusief onderwijs – een leerlinggerichte dienstverlening in een inclusieve schoolomgeving’. Het geheel werd officieel voorgesteld (met voorbeelden van goede praktijk) tijdens de ‘Inspiratiedag Inclusie’ op 24 maart in het Huis van het GO!. Gastsprekers en tal van externe partners werkten aan dit evenement mee: VUB-lerarenopleiding, Ouders voor inclusie, Theater STAP, GO! atheneum Bree, GO! Euroschool De Mozaïek, GRIP vzw, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen enz.

In de nasleep hiervan ontstond het idee om over de afdelingen heen een project ‘GO! inclusie’ op te zetten, dat deel uitmaakt van het strategisch plan van het GO!. Het multidisciplinaire redactieteam dat had ingestaan voor de visietekst en het implementatieplan werd in september uitgebreid en omgevormd naar het projectteam GO! inclusie. Er werd ook een stuurgroep samengesteld.

Het project ‘GO! inclusie’ zal een PDCA-cyclus (= plan-do-check-act) doorlopen en bevat negen deelprojecten: Imago, Mindshift, Pedagogie- didactiek en onderwijsorganisatie, Infrastructuur, Onderwijsaanbod, Leerlingenbegeleiding, Professionalisering, Werving, Wetgeving en financiën.

Het project heeft tot doel inclusief onderwijs te realiseren tegen 2030. We realiseren kwalitatieve onderwijsloopbaanperspectieven en leerprocessen voor elk kind door in te zetten op ontwikkeling vanuit interesses, leerstijlen, leerplezier, talenten en mogelijkheden. Opdat elk kind een leven lang maximaal kan participeren in de maatschappij.

GO! for life en inclusie

In het afgelopen jaar zette het GO! opnieuw mee zijn schouders onder Music for Life. De achtste editie van GO! for Life bracht € 89.153,53 euro op voor 81 goede doelen. De centrale diensten en 149 verschillende scholen zamelden geld in met de verkoop van mutsen en knuffels, of met andere originele acties. Het centrale goede doel was ditmaal Theater Stap, een professioneel theatergezelschap voor personen met een mentale beperking. Van het totaalbedrag ging € 23.571,66 naar deze verdienstelijke organisatie.

moderne_vaardigheden_shutterstock_735589282.jpg

Modernisering secundair onderwijs

De formele onderhandelingen over het ontwerpdecreet ‘Modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs’ en het bijbehorende besluit van de Vlaamse regering vonden plaats in het najaar van 2017. Op 1 december 2017 keurde de Vlaamse regering het bewuste ontwerp van decreet en besluit een tweede keer principieel goed. Op dat moment besliste de Vlaamse regering om de ingangsdatum voor de uitrol van de modernisering uit te stellen tot 1 september 2019.

Tijdens drie startmomenten voor scholengroepen in oktober werd de te verwachten regelgeving uit het ontwerpdecreet toegelicht, evenals het plan dat vanuit de Pedagogische begeleidingsdienst werd opgestart om de scholengroepen te ondersteunen bij de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs.

Met telkens één begeleider basisonderwijs en één begeleider secundair onderwijs werden in de Pedagogische begeleidingsdienst duo’s gevormd die elk een aantal scholengroepen specifieke ondersteuning bieden. Alle betrokkenen kunnen een beroep doen op de inhoudelijke experten in de centrale diensten. Inhoudelijke en/of organisatorische vragen van scholen, scholengemeenschappen en scholengroepen worden systematisch door deze experten beantwoord en opgevolgd.

In het najaar is de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) gestart met het ontwikkelen van ondersteunende documenten rond specifieke aspecten van het ontwerpdecreet om de implementatietrajecten en denkoefeningen in de scholengroepen vooruit te helpen. Een interne projectgroep met collega’s uit de betrokken afdelingen volgt die trajecten gezamenlijk op en koppelt geregeld terug naar interne adviesorganen zoals de permanente technische commissie SO en het kernteam Modernisering SO.

In eerste instantie werd de focus op de eerste graad gelegd. In de nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’ beschrijven we hoe we een verbrede eerste graad verder vorm kunnen geven en implementeren. Wij beogen een brede ontwikkeling in de eerste graad, we pleiten voor een getrapte studiekeuze doorheen de onderwijsloopbaan in het secundair onderwijs en we streven naar een sociale mix op school. De nota werd op verschillende fora in onze organisatie afgetoetst. Het was hierbij uitdrukkelijk de bedoeling om het gesprek aan te gaan, feedback te verzamelen, maar ook draagvlak te creëren.

volwassenenonderwijs_shutterstock_284521505.jpg

Volwassenenonderwijs

Het afgelopen jaar werd nieuwe regelgeving geïntroduceerd die het volwassenenonderwijs in zijn kern raakt. Via Onderwijsdecreet XXVII kwamen er nieuwe rationalisatie- of bestaansnormen voor de centra voor volwassenenonderwijs. Terzelfder tijd werd ook een nieuw financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs in de regelgeving ingeschreven. Dit alles valt samen met de inkanteling van het opleidingsaanbod HBO5 en de specifieke lerarenopleiding in de hogescholen en de universiteiten. Al deze maatregelen gaan in op 1 september 2019.

Het GO! ging niet akkoord met dit nieuwe kader, meer bepaald op basis van de volgende argumenten: 

 • Deze maatregel is niet redelijk, temeer omdat hij bovenop de inkanteling van de HBO5- en de lerarenopleidingen in het hoger onderwijs komt.
 • Deze maatregel is niet wenselijk omdat hij niet compatibel is met het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs en met de GO! scholengroepenstructuur. De centra vallen onder de bevoegdheid van de scholengroepen. Hoewel het niet letterlijk in het bijzonder decreet staat, kan het niet de bedoeling zijn dat een wezenlijk onderdeel van het lesaanbod zich in het territorium van een andere scholengroep bevindt. Het Bijzonder decreet bepaalt enkel hoe de CLB’s moeten worden georganiseerd indien ze meer dan één scholengroep bedienen (BD, artikel 23). Op basis van de complementariteit van zijn onderwijsaanbod streeft het GO! naar één CVO per scholengroep.
kunstonderwijs_shutterstock_168161747.jpg

Deeltijds kunstonderwijs

Na een voortraject dat uiteindelijk verschillende legislaturen in beslag nam, werd voor het deeltijds kunstonderwijs nieuwe regelgeving geïntroduceerd via een ontwerp van niveaudecreet. Dit niveaudecreet heeft ingrijpende gevolgen voor de onderwijsorganisatie in het algemeen en voor programmatie, onderwijsbevoegdheid, financiering en omkadering in het bijzonder. Het niveaudecreet introduceert een nieuwe opleidingenstructuur en daarmee samenhangend nieuwe einddoelen voor het deeltijds kunstonderwijs.

De verschillende belanghebbenden werden hierop voorbereid. Tijdens diverse toelichtings- en overlegmomenten met directeurs in januari, maart en mei werd input gecapteerd voor het overleg- en onderhandelingsproces. 

In juni werkte het team Niet-leerplichtonderwijs mee aan de opmaak van het Vlor-advies. Het team bracht de ongelijkheid in de financiering van de verschillende schoolbesturen en de GO! besturen in het bijzonder, in het debat. Die ongelijkheid werd erkend en opgenomen in het Vlor-advies dat in consensus werd geformuleerd. Tijdens de verschillende fasen van de onderhandelingen over het niveaudecreet (september-oktober) gaf het team input, zowel globaal als artikelsgewijs. Het team besteedde bijzondere aandacht aan de onderfinanciering van de GO! academies. Binnen dit kader werd onder meer een alternatief financieringsvoorstel geformuleerd en opgenomen met het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs.

werkplek1.jpg

Bestuurlijke optimalisatie

Allerlei hervormingen, onder meer in het volwassenenonderwijs, het secundair onderwijs, de leerlingenbegeleiding, het ondersteuningsmodel, zullen alle bestuursniveaus van het GO! in de komende jaren voor grote uitdagingen plaatsen. Daarom gaf de Raad van het GO! in mei de centrale diensten de opdracht om de bestuurlijke optimalisatie in een hogere versnelling te brengen, meer bepaald door een bestuurlijke transformatie uit te tekenen die bijdraagt aan onze gezamenlijke opdracht, namelijk het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs waarin het PPGO! centraal staat.

Er werd een externe partner aangesteld om dit alles in goede banen te helpen leiden en om bijkomende expertise aan te brengen. In een werkgroep en een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Raad van het GO!, de centrale diensten en de scholengroepen, werd in een eerste fase gewerkt aan de totstandkoming van een onderbouwende visietekst, leidende principes en een voorstel van organisatiemodel. Daartoe werden verschillende participatieve sessies met de scholengroepen, raden van bestuur en de Raad georganiseerd. Het einddoel is om deze eerste fase in het voorjaar van 2018 af te ronden waarna de implementatiefase kan opgestart worden.

Visie op globaal infrastructuurbeleid

In de visietekst ‘Globaal infrastructuurbeleid’ (in juni goedgekeurd door de Raad) wordt bepaald dat het GO! de volgende drie doelstellingen wenst te bereiken: 

 • de schoolgebouwen van het GO! helpen het PPGO! actief mee uitdragen en realiseren;
 • het GO! waarborgt voor elke leerling, cursist en medewerker een basiskwaliteit in zijn schoolgebouwen;
 • het GO! patrimonium is afgestemd op de behoeften van het GO!, het is dus niet te groot en niet te klein.
infra_realsieren_PPGO.jpg

Om deze doelstellingen te bereiken zetten we in op samenwerking, zowel intern als extern. We denken hierbij aan brede samenwerkingsverbanden waarmee we leerwinst realiseren (brede open school, inclusie, onderwijsinnovatie) maar ook de efficiëntie verhogen (multifunctioneel en collectief gebruik, samen bouwen, professionaliseren). Schoolinfrastructuurbeleid maken we vanuit een multidisciplinaire benadering en samenwerking. De fysieke omgeving heeft een grote invloed op het leren en omdat we leerwinst willen realiseren, ontwikkelen we het infrastructuurbeleid vanuit een pedagogische en didactische benadering.

We zetten ook in op kritisch beheer van het patrimonium. De middelen voor het onderhoud en de bouw van scholen zijn al decennia lang ontoereikend. Dit leidt tot zeer grote noden op het terrein en noodzaakt ons om kritisch na te denken over ruimtegebruik, niet enkel van gebouwen, maar ook van gronden. Het moet ons in staat stellen om de beschikbare middelen strategisch en doelgericht in te zetten.

En ten slotte gaan we voor toekomstbestendige en innovatieve scholen. We geven vandaag vorm aan de schoolgebouwen van de komende generaties. Pedagogische en didactische inzichten evolueren uiteraard sneller dan het tempo waarin onze infrastructuur vervangen wordt. Onze schoolgebouwen zijn toekomstbestendig en geven ruimte aan innovatie, m.a.w. ze zijn afgestemd op het onderwijs van de toekomst en zo geconcipieerd dat men ze met weinig inspanningen later kan aanpassen.

Visie op meertaligheid

De leerlingenpopulatie in Vlaamse scholen verandert volop en dat brengt in het werkveld heel wat vragen teweeg over het gebruik van verschillende talen op school. Daarom werd het onderdeel meertaligheid in de visietekst ‘Naar een gelijkgerichte visie en aanpak van talenbeleid in het GO!’ uit 2013 verder uitgewerkt en verfijnd. We stelden de vraag: wat kan de plaats van de moedertaal in GO! scholen betekenen? Hoe kan die plaats eruitzien?

Tijdens het schooljaar 2016-2017 kreeg de visietekst ‘Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!’ vorm. De cel Taal van de Pedagogische begeleidingsdienst verzamelde en verwerkte niet alleen literatuur uit wetenschappelijk onderzoek, maar schreef ook de tekst in samenwerking met alle leden van de Pedagogische begeleidingsdienst, met GO! ouders en met alle participatieraden van het GO!.

Uiteraard vindt het PPGO! een sterke weerklank in deze visietekst. Inhoudelijk biedt de tekst een perfect onderwerp om ‘Samen leren samenleven’ en actief burgerschap in praktijk te brengen. Begin september werd de visie op de website en in de virtuele ruimtes op Smartschool gepubliceerd.

Aan de hand van tien cruciale vragen en antwoorden beschrijft de visietekst hoe men de visie binnen de schoolmuren kan realiseren. Die werden verder uitgewerkt in een professionaliserings- en verandertraject op maat van geïnteresseerde scholen. Er wordt in de klas zelf ondersteuning geboden, in samenwerking met verschillende actoren. Scholen die niet kiezen voor een specifiek traject rond meertaligheid, blijven natuurlijk niet in de kou staan. Ook tijdens reguliere trajecten talenbeleid wordt ruimte geboden om de krachtlijnen uit de visie mee te helpen realiseren.

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...